Waarheid911 Waarheid911 Special

20 JAAR 9/11 
DE CIRKEL IS BIJNA ROND

- Stappen in de beoogde transformatie
- Vergelijking doelstellingen PNAC en WEF

- Diversiteit overwint Monomedia

door Frank Ho
GEPLAATST OP 10 SEPTEMBER 2021

Skyline NYC met Covid-19

Opvallend na 20 jaar herdenkingen is dat mainstream gedreven informatie nog even incompleet en misleidend is als in het prille begin. Terwijl kritiek op de officiŽle 9/11 lezing grondiger werd, nam de gemakzucht vanuit het medianormaal toe. De lezing over Ali Baba en de twintig rovers werd nergens onderdeel van gedegen onderzoeksjournalistiek en de focus verschoof naar zogenaamde complotdenkers die dit sprookje verwierpen. Serieuze wetenschappers bleven buiten de lijnen. Zij vreesden reputatieschade omdat de enig geaccepteerde lezing nu eenmaal de officiële lezing is. En die valt niet te verdedigen.

Vanaf 2006 is op Waarheid911.nl veel geschreven over de dubieuze rol van de media bij het vormen van de publieke perceptie over 9/11. Hoewel een inhoudelijke analyse van gebeurtenissen op 9/11 het belangrijkst is tonen beide ingredienten, de gebeurtenis zelf en de wijze van uitdragen door de media, grote discrepantie. Belangrijkste methode blijft uiteraard directe bewijsvoering. Maar bij complexe en grotendeels afgeschermde gebeurtenissen vertellen afgeleide feiten en omstandigheden eigenlijk een even overtuigend verhaal. En dan niet alleen het zogenaamd 'indirecte bewijs', maar ook de wijze waarop dit bewijs wordt geordend en gepresenteerd. Helder bewijs gaat samen met een heldere op de inhoud gerichte presentatie. Die openheid is echter voorbij zodra belangen (binnen het systeem dat daarvoor de ruimte moet bieden) te groot worden en landsadvocaten en van bovenaf geïnstrueerde mediafiguren de boel gaan afschermen.
Transformerende gebeurtenis
9/11 was een complexe en gelaagde gebeurtenis, waarbij niet alleen twee toestellen door de Twin Towers vlogen, maar waarbij ook een derde toren (WTC7) die niet door een vliegtuig geraakt was volledig instortte. Eťn toestel vloog in het Pentagon en ťťn toestel boorde zich, na een gevecht tussen moedige passagiers en de kapers, loodrecht in de grond van Shanksville, Pennsylvania (let wel dit is de officiële versie van het verhaal!). In totaal konden deze toestellen zich zonder hinder of onderschepping ruim anderhalf uur door het meest beschermde luchtruim ter wereld bewegen. Heel snel werd duidelijk dat sprake was van een gebeurtenis die zich als angstgegner diep zou gaan nestelen in het collectieve bewustzijn van de Amerikanen en de rest van de wereld.

De neoconservatieve denktank PNAC (uit het kamp van de in januari 2001 geïnstalleerde president George W. Bush) hamerde op de noodzaak van een transformerende gebeurtenis als voorwaarde voor veranderingen. Documenten die dit ondersteunen dateren van de periode 1997 tot 2000. FinanciŽle markten reageerden op de aanslagen van 11 september 2001 met voorkennis. Vele documenten en studies tonen grote onjuistheden in het officiŽle verhaal. Bij enig uitzoomen valt niet te ontkomen aan gelijkenissen met de aanloop naar de huidige wereldwijde Covid-19 pandemie.

Wereldschokkende gebeurtenissen met een geopolitieke dimensie waaraan grote belangen kleven blijken meestal verre van helder. Kwesties als 9/11, maar ook de huidige COVID-pandemie lopen over vele schijven. De aan deze gebeurtenissen voorafgaande bijeenkomsten met hun spoor van documenten gaan terug van maanden tot jaren voordat
de wereld met de ontknoping wordt opgeschud. De orde van grootte van deze gebeurtenissen verraadt de omvang van in het geding zijnde belangen. Dit impliceert niet alleen bemoeienis van grote spelers, maar ook dat met hun invloed situaties worden gecreëerd die via de bestuurlijke weg kansloos zouden zijn geweest. De kapitaalkracht van zulke belanghebbende partijen neemt tijdens de crises die ze in werking zetten telkens fors in omvang toe.  

 Klaus Schwab, WEF founder, about 'the new normal'

Boven de wet
Deze super-elite beweegt zich boven de wet en beschouwt zichzelf als bouwer en gedoger van het systeem waarop zij ingrijpen. Deze constatering bevat pijnlijk veel waarheid maar rammelt gelukkig ook nog een beetje. Door de eeuwen heen bestond er altijd strijd tussen de massa's en het hoger establishment. De slavernij werd nooit totaal, maar het volk had evenmin zicht op het spectrum van de macht waarbinnen zij hun betrekkelijke vrijheden konden uitleven. Dit komt omdat kopstukken in de piramide van de macht hoofdzakelijk achter de schermen bewegen. Dit is niet veranderd. Het volk laat zich opschepen met aandachttrekkende figuren waarop het alle onvrede projecteert, maar die afleiden van wat zich systemisch werkelijk afspeelt. Wat mij telkens verbijstert is het gemak waarmee relatieve ingewijden van
de macht, zoals George Soros, Bill Gates of Klaus Schwab, ingrijpende en ondemocratische scripts kunnen aankondigen zonder dat dit een vervolg krijgt in nieuwsprogramma's en reportages. Hier (zie video) gebeurt bij Fox News exact het omgekeerde wanneer een invloedrijk aartsconservatief, Newt Gingrich, midden in een interview door de programmaleiding wordt afgekapt omdat hij George Soros in verband brengt met corruptie.  

 Newt Gingrich cut off on Fox News

VERGELIJKING DOELSTELLINGEN WEF EN PNAC ó COVID EN 9/11

Bestudering van de doelstellingen van het World Economic Forum (WEF) is voldoende om te zien dat verwezenlijking ervan alleen door buitengewone omstandigheden mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met doelstellingen in het jaar 2000 van de eerder genoemde Amerikaanse denktank PNAC (Project for the New American Century). Eén jaar voor 9/11!
Alleen een superelite met invloed die reikt tot in het militair-industrieel-media-complex (zoals CEO's uit de IT-sector, Big Tech of hiermee verbonden filantropen) beschikt over de macht om voor zulke idealen de juiste omstandigheden te scheppen. Inlevering van nationale en individuele soevereiniteit en hun wettelijke garanties blijkt telkens omgekeerd evenredig met de bewegingsruimte van deze elite.

Kansen die een "GREAT RESET" ons zullen bieden, volgens World Economic Forum (link)

CONTEXT
De Covid-19-crisis en de politieke, economische en sociale ontwrichting die het heeft veroorzaakt, verandert de traditionele context voor besluitvorming fundamenteel. De inconsistenties, tekortkomingen en tegenstrijdigheden van meerdere systemen - van gezondheid en financieel tot energie en onderwijs - worden meer dan ooit aan het licht gebracht in een wereldwijde context van zorg voor levens, levensonderhoud en de planeet. Leiders bevinden zich op een historisch kruispunt terwijl ze korte termijn risico's wegen tegen de onzekerheden op middellange en langere termijn.


KANSEN
Nu we een unieke kans krijgen om het herstel vorm te geven, zal dit initiatief inzichten bieden om iedereen te helpen informeren over de toekomstige staat van mondiale relaties, de richting van nationale economieŽn, de prioriteiten van samenlevingen, de aard van bedrijfsmodellen en het management van mondiale natuurlijke rijkdommen. Puttend uit de visie en uitgebreide expertise van de leiders die betrokken zijn bij de gemeenschappen van het Forum, heeft het Great Reset-initiatief een reeks dimensies om een nieuw sociaal contract op te bouwen dat de waardigheid van elk mens eert.

Opmerking: bedenk bij bovenstaand crisis-opportunisme dat de Covid-pandemie al in oktober 2019 in New York is geoefend, het zogenaamde Event 201, en dat documenten en aanwijzingen die verwijzen naar een uitbraak nog veel verder teruggaan. Dr. Anthony Fauci voorspelde kort na Trump's aantreden met klem een onverwachte virusuitbraak in de komende paar jaar. Zie video Fauci --->

 Dr. Fauci Predicted a Pandemic Under Trump in 2017

Vergelijk de bijzondere kansen die COVID de wereld biedt met PNAC's Aanzet Tot Verandering [1997-2000]

Het neoconservatieve PNAC streefde net als het WEF naar een nieuw contract met de mensheid, een nieuwe wereldorde. Het figureerde in een periode waarbij een schoktherapie was vereist om dan later het totaal aan noodzakelijke inperkingen van vrijheden af te kunnen maken. Deze schoktherapie met bloedige nasleep van destabilisatie was 9/11.


Een jaar voor 9/11 verscheen het document Rebuilding America's Defenses van PNAC (Project for the New American Century) [link]

"(...) Verder zal het proces van transformatie, zelfs bij het teweeg brengen van revolutionaire verandering, zeer langdurig zijn als niet een catastrofale en versnellende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuwe Pearl Harbor."

"(...) Terwijl het onopgeloste conflict met Irak voorziet in een onmiddellijke rechtvaardiging, overstijgt de noodzaak van een massieve Amerikaanse troepenmacht in de Golf het probleem van het regime van Saddam Hoessein."

"(...) Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die zich 'richten' op specifieke genetische structuren, zouden biologische oorlog kunnen verplaatsen uit de sfeer van terreur naar een politiek bruikbaar instrument."
Het volledige Rebuilding Americas Defenses document (PDF)

Vooral dit laatste punt over biologische oorlogsvoering is interessant vanwege de huidige COVID-pandemie en de snel opgezette mRNAvaccinatie-infrastructuur met daar omheen een ongekende propagandamachine die alle onwelvallige wetenschappelijke informatie censureert. Inmiddels is zeker dat de Amerikanen ondermeer in Wuhan, maar ook in binnenlandse laboratoria, het zogenaamde gain-of-function onderzoek hebben gefinancieerd. Hierbij werden virussen die alleen in dieren werkzaam zijn geschikt gemaakt voor de overdracht naar mensen. Dr. Anthony Fauci, directeur NIAID en medisch adviseur van de Amerikaanse president (en veel meer) ligt in de Amerikaanse senaat nu ernstig onder vuur . Hij zou bovengenoemd onderzoek (gain-of-function) zelf hebben goedgekeurd en mede hebben gefinancieerd.


DONALD TRUMP ó KINK IN DE KABEL

Neoconservatieve Republikeinse kopstukken steunden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 opvallend genoeg niet de Republikeinse kandidaat Donald Trump maar de Democraat Hillary Clinton. Trump had met zijn America First boodschap de verhoudingen binnen de Republikeinse partij in ernstige mate verstoord. Deze boodschap houdt traditioneel in dat Amerika zich minder opstelt als politieagent van de wereld. Bij de campagne voor 2016 kwam het globalistische ideaal daarom uitdrukkelijk bij de Democratische partij te liggen. Dit veroorzaakte binnen de Republikeinen een scheuring want de globalistische orde werkt door alle partijen en hiërarchieën heen. Velen zullen zich de ontslagen ministers en medewerkers in het eerste jaar van Trump's presidentschap nog goed herinneren, maar die schade bleef door zijn populariteit en macht binnen zijn partij redelijk beperkt. Republikeinen die te diep waren genesteld in de globalistische tentakels van NGO's, bijbaantjes en corruptie moesten verplichtingen nakomen of hun belangen verdedigen en worden door een groeiende groep conservatieven nu hatelijk RINO's genoemd: Republicans In Name Only.
Communicatiestrategie, een steeds belangrijker marker voor bedrog
Hoewel inhoudelijk onderzoek naar exacte mechanismen van wereldveranderende gebeurtenissen (9/11, ISIS, COVID, Climate Change) cruciaal blijft, wordt onderzoek naar de communicatiestrategie bij het naar buiten brengen van zulke gebeurtenissen steeds belangrijker. De invloed van grote actoren zoals de industrie en hun lobbies in de politiek is enorm. Deze netwerken zijn prima in staat om hun mediaplatforms een eigen realiteit te laten scheppen. Betrekkingsniveau werd dominanter dan inhoudsniveau. De realiteit wordt bepaalt door communicatiestructuren en niet langer door feiten. Programmering vindt plaatst door een dagelijks bombardement van informatie op het veelhoofdige publiek en bepaalt in sterke mate het spectrum van overtuigingen. Dat deze realiteit weinig met de werkelijkheid te maken heeft wordt nauwelijks opgemerkt. Wat men in de huiskamer niet hoort kan men immers ook niet weten.

De IT-macht met zijn slipstream van mogelijkheden strekt zich uit naar alle wetenschappelijke disciplines en instanties. Maar ook van media en politieke procesvorming tot sociale interactie online. Het bracht de wereld in een situatie waarbij vrijwel alle onderzoek, ook wat traditioneel door mensen als objectief en betrouwbaar werd ervaren, tot onderdeel is geworden van een sector die het laatste woord heeft. De slager onderzoekt nu per definitie zijn eigen vlees. Zelfs een Amerikaanse president (Trump) kon daar niet tegenop en werd door techbedrijven Facebook en Twitter (en anderen) geband van sociale media. De Big Tech beschikte hierbij uiteraard over het meest geavanceerde en breedste podium om dit soort besluiten te kunnen rechtvaardigen. Slechts enkele jaren geleden had niemand dit soort maatregelen durven voorspellen. Elke dissident die zijn of haar ideeën op sociale media kenbaar maakt is nu een complotdenker, wappie of zelfs terrorist en loopt dagelijks kans hetzelfde te overkomen als Trump, zoals uiteraard ook mij regelmatig overkwam.

Tweedeling
De groeiende tweedeling in de samenleving beweegt naar een weerstand die frontaal ingaat tegen de ingekapselde sector die thans de informatievoorziening domineert. Dit is een amalgaam van politieke instanties, media en uiteraard de industrie zelf (waaronder Big Tech, Big Pharma, klimaatlobby). Door gebrek aan politiek dualisme en echte concurrentie vindt in alle gevallen een mate van kartelvorning plaats. Ook de van oorsprong controlerende machten: parlement, media en rechtspraak, werden steeds meer decorum in dienst van een globalistische machtsorde.

Vanuit de hier beschreven optiek is goed te zien hoe 9/11 met zijn terreur, COVID met zijn dodelijk virus en het klimaat met zijn dreiging van overstromingen, elkaar vinden als grote bedreigingen waarvoor een groot deel van de mensheid bereid blijkt zijn vrijheden op te geven. Al dit soort bedreigingen zijn vooraf op het hoogste niveau gedocumenteerd. Aanvallen als op 9/11 zijn van tevoren geoefend. COVID is van tevoren geoefend. Ook voor het klimaat zijn tal van rekenmodellen bedacht waarbij we in komende decennia kopje onder gaan als we niet bereid zijn om de gevestigde macht card blanche te geven. Voor sommigen zal de context van mijn beschrijving wellicht nieuwe punten bevatten, maar alle genoemde aspecten zijn uitputtend in kaart gebracht. De waarheid van een manipulatieve eenzijdige informatievoorziening ligt gewoon op tafel.

'Columnisten, vroeger gesel van de macht, zijn nu roeptoeter van diezelfde macht'


Hoewel de voorbereidingen al teruggaan tot ver in de vorige eeuw, was 9/11 de eerste False Flag operatie van een dergelijke schaalgrootte. Een geweldige schoktherapie en psy-op! Sindsdien werd de informatieindustrie steeds meer onderdeel van de Intelligence, resulterend in surveillancesystemen die bewegingen van mensen met grote precisie registreren. Door 9/11 ontstond de bereidheid hieraan mee te werken en konden parlementen er zonder gezichtsverlies mee akkoord gaan. Hetzelfde geldt voor de meegaandheid van de pers. Zelfs columnisten, vroeger gesel van de macht, zijn nu roeptoeter van diezelfde macht. Hoe dat kan? Meedoen in de ontstane structuur loont, terwijl er tegenin gaan zich wreekt in het krijgen van kansen. Deze structuur werkt als een zeef. Mensen die bereid zijn zich aan te passen aan het nieuwe model kunnen doorstromen naar de top. Dit zegt alles over de kwaliteit van deze selectie!

'Tracking' steeds dichter op de huid
Griezelig is dat deze combinatie van tracking en ingepakt worden door een nieuw normaal diep is doorgedrongen in onze sociale structuren, in de vorm van comfort. Onze telefoons en computers doen namelijk niet anders dan volgen en daar werken we zelf graag aan mee. Deze technologie koppelt onze informatie en maakt het bereikbaar vanuit elke plek en vanaf iedere sociale media app. Het is lastig om hier niet aan mee te doen. Het niet upgraden van besturingssystemen van Android, Apple en Microsoft leidt al snel tot beperkingen en ongemakken. Sociale media als YouTube, Twitter, Instragram, Facebook, enzovoort, ze controleren en censureren overvloedig. Zelfs het voor ons zo beveiligde (end-to-end encryptte) Whatsapp blijkt te worden gelezen door hiervoor speciaal ingehuurde medewerkers van het Facebook moederbedrijf. Intussen zijn niet geactiveerde onderdelen in de informatietechnologie al ingebed in bestaande OS-structuren van de grote techgiganten. Uw mobiel zal u vertellen wanneer u opnieuw moet opstarten.

Diversiteit overwint de monomedia
COVID maakt het wereldwijd nog griezeliger met steeds dwingender controlesystemen, tot en met gezichtsherkenning in verplichte apps (AustraliŽ) aan toe. Lichamelijke integriteit is niet langer heilig. De razendsnel uitgerolde vaccinatie-infrastructuur die uit prikken en controleren bestaat, is een fase die de controle tot in ons lichaam brengt. Mensen kunnen dit wellicht wegwuiven als weer een complottheorie, maar dan zijn ze blind voor wat de afgelopen paar jaar aan absurde complotvoorspellingen is uitgekomen. Deze mate van controle behoort tot de beleidspunten van de globalistische machtsorde, het World Economic Forum. Het is alsof de mensheid nu in grote haast, want de weerstand groeit snel, het mes op de keel wordt gezet. Nu is het buigen of barsten. Ik denk dat het gaat barsten. Diversiteit wint omdat een huidige op angst gebaseerde onbalans nooit lang zal kunnen aanhouden. Maar daarvoor moet nu wel een grote inspanning worden geleverd!


 
 

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Explosieve Bewijsvoering
911 uitgebreide index
911 Getuigenis William Rodriguez