Waarheid911 Special

Vierjarige Studie Universiteit Alaska Fairbanks (UAF, 2019)
WTC 7 kan NIET door brand zijn ingestort!

Door Coen Vermeeren - 5 september 2019


Belangrijk nieuws deze week (3 september 2019) kwam uit Alaska. Deze keer geen smeltend ijs of bosbranden, maar de uitkomst van een belangrijk onderzoek naar het instorten van een van de gebouwen van het WTC complex in New York op 9/11, WTC gebouw 7.

— Op Waarheid911 gepubliceerd met toestemming van de auteur, dr. ir. Coen Vermeeren —
 University Study Concludes: Fire Did Not Bring Down Building 7 on 9/11
 

Lead Researcher
-Dr. J. Leroy Hulsey, Professor of Civil Engineering, University of Alaska Fairbanks

Research Assistants
-Dr. Feng Xiao, Associate Professor, Nanjing University of Science and Technology
-Dr. Zhili Quan, Bridge Engineer, South Carolina Department of Transportation
 

Het rapport presenteert de bevindingen en conclusies van een vierjarig onderzoek naar de instorting van het World Trade Center Building 7 (WTC 7) – een gebouw van 47 verdiepingen dat op 11 september 2001 om 17.20 uur 's middags om 17.20 uur volledig instortte, na de verschrikkelijke gebeurtenissen van die ochtend. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een driekoppig team onderzoekers van de University of Alaska Fairbanks (UAF) Department of Civil and Environmental Engineering (Universiteit van Alaska Fairbanks), met financiële steun van Architecten & Ingenieurs voor 9/11 Truth, Inc., een non-profit organisatie met als doel om onderzoek te doen naar en het publiek te informeren over de instortingen van drie gebouwen van het World Trade Center op 11 september.

Volgens het National Institute of Standards and Technology (NIST) – een agentschap van het Amerikaanse Ministerie van Handel dat onderzoek deed naar de drie ingestorte gebouwen op 9/11 – was de instorting van WTC 7 de eerste keer dat een hoog gebouw volledig instortte, voornamelijk als gevolg van branden. Veel onafhankelijke onderzoekers hebben echter ook het instorten van WTC 7 bestudeerd en bewijzen verzameld die vragen doen rijzen over de geldigheid van die conclusies van het NIST.

Het doel van deze studie was dan ook drieledig:

(1) onderzoek doen naar de respons van WTC 7 op de branden die zich op 11 september 2001 zouden kunnen hebben voorgedaan;

(2) scenario's uitsluiten die de instorting zoals we die hebben kunnen waarnemen niet kunnen veroorzaken;

en

(3) bezwijkmechanismen en de locaties waar dat bezwijken plaatsvond aanwijzen die de totale instorting van het gebouw zoals we dat hebben waargenomen wel zouden kunnen verklaren.

 
WTC Building 7
 

Het UAF-onderzoeksteam heeft drie benaderingen gebruikt om de respons van de constructie van het WTC 7 op de omstandigheden die zich op 11 september 2001 kunnen hebben voorgedaan, te onderzoeken. Ten eerste simuleerden zij de lokale respons van de constructie op de brand die zich onder de 13e verdieping mogelijk heeft voorgedaan. Dat is de plaats waar de meeste branden in WTC 7 zich volgens waarnemingen ter plaatse hebben voorgedaan. Ten tweede hebben zij hun eigen simulatie aangevuld met onderzoek van de door NIST ontwikkelde instortingsinitiatiehypothese. Ook de hypotheses van particuliere ingenieursbureaus, waarvan de studies werden uitgevoerd in het kader van een rechtszaak over de instorting van WTC 7, zijn onderzocht. Die simulatie is gebaseerd op de hypothese van NIST. Ten derde hebben zij een aantal scenario's van de totale constructie gesimuleerd om te bepalen welke soorten lokaal bezwijken en hun locaties de totale instorting zoals we die hebben waargenomen kunnen hebben veroorzaakt.

Algemene overwegingen

Naar aanleiding van het instorten van met name het WTC 7 werden er vragen gesteld over de volgende bijzondere aspecten van de instorting:

 1. Het WTC stortte gedurende 2,25-2,5 seconde in perfect vrije val in – dat wil zeggen over zijn gehele breedte. Dat houdt in dat alle verticale kolommen van zowel de kern als de buitenkant van het gebouw nagenoeg gelijktijdig hun dragend vermogen moeten hebben verloren. NIST gaf na lang aandringen toe dat er inderdaad sprake was van vrije val. Men zou echter mogen verwachten dat een asymmetrische calamiteit leidt tot asymmetrisch bezwijken. In het geval van WTC 7 was het bezwijken echter bijna perfect symmetrisch.

 2. Het puin van WTC 7 kwam nagenoeg volledig terecht op zijn eigen grondoppervlak. Dat benadrukt nog eens het symmetrisch bezwijken. Opvallend was dat grote stukken van het stalen frame en van de betonnen vloeren niet zijn aangetroffen in het puin.

 3. Er is bij één van de door FEMA onderzochte stukken staal van het WTC 7 sprake van excessieve corrosie als gevolg van een reactie van het constructiestaal met zowel zuurstof als zwavel. Die reactie zou moeten hebben plaatsgevonden bij maar liefst zo'n 1000 graden Celsius, een temperatuur die niet kan zijn opgetreden bij de kantoorbranden in het WTC 7. Daar komt nog bij dat er geen verklaring geven kan worden voor de overvloedige aanwezigheid van het zwavel.

 4. Nooit eerder is een gebouw door brand volledig en verticaal in nagenoeg vrije val ingestort.
Towers Inferno

Model brandanalyse

Hulsey heeft voor het simuleren van de brand in het WTC 7 zijn model beduidend beter in overeenstemming met de werkelijke constructie gemaakt dan NIST en anderen. Zo werden met name de voor de sterkte uiterst essentiële verbindingen tussen de verticale kolommen, van zowel de kern- als de buitenkolommen, en de vloerbalken met al hun verbindingen door hem gemodelleerd, terwijl deze door NIST niet werden meegenomen in hun model.

  Model brandanalyse WTC 7  


Ook werd de thermische uitzetting van het beton van de vloeren meegenomen in Hulsey's model. NIST liet in tegenstelling tot Hulsey ook na om de thermische geleidbaarheid van de materialen mee te nemen, hetgeen cruciaal is voor het simuleren van het werkelijke gedrag van een constructie. Warmtegeleiding zorgt er namelijk voor dat de opwarming van de constructie door brand – wat de reden is dat een constructie verzwakt – veel langzamer verloopt doordat warmte weglekt naar andere constructieonderdelen. Dat is een van de belangrijkste redenen – naast isolatie van constructiedelen – dat de temperaturen niet zo hoog kunnen oplopen. En dat is weer gunstig voor het behouden van het dragend vermogen van een gebouw.

Met andere woorden, Hulsey heeft zijn model zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid, terwijl NIST dat bijna geheel achterwege heeft gelaten.

De consequentie daarvan is dat in het model van NIST en anderen de instorting kon worden geïnitieerd door het laten afschuiven van een losliggende balk die door thermische uitzetting door de brand van zijn draagstoel schoof, alsof er in werkelijkheid geen sterke boutverbindingen tussen deze twee onderdelen aanwezig waren. NIST heeft het model van het WTC 7 gebouwd als een kaartenhuis – dus bestaand uit allemaal losse kaarten – terwijl in werkelijkheid de diverse kaarten aan elkaar zijn vastgelijmd, of in het geval van WTC 7 uiteraard vastgebout. Het is dan niet verwonderlijk dat bij het model van NIST een klein zuchtje wind – in dit geval een niet al te hevige kantoorbrand – in staat mag worden geacht de volledige instorting van het huis te veroorzaken. Dat dit niets met de werkelijkheid te maken heeft getuige het feit dat gebouwen in de wereld – gelukkig – bij wind maar ook bij brand niet zomaar instorten.

   


Filmpjes en plaatjes van de instortingen

Een belangrijk aspect wordt door het rapport aangehaald, namelijk dat de eerdere computermodellen van de instorting van NIST en andere private onderzoeksbureaus extreem rare vervormingen laten zien die in geen enkel opzicht de werkelijke instorting benaderen zoals bevestigd door de tientallen video's die er zijn gemaakt van de laatste seconden van het WTC 7 gebouw. Het is werkelijk een raadsel hoe experts dergelijke beelden publiekelijk hebben kunnen delen zonder daarbij niet in lachen uit te barsten.

  Does NIST's computer animation of the collapse of WTC 7 prove the building came down by fire?  


Omvallen

Een interessant aspect is ook dat op basis van de modellen het logisch zou zijn geweest als het gebouw was omgevallen. Dat is dus een asymmetrisch bezwijken, wat verwacht mag worden bij een asymmetrische schade: invallend puin van de Twin Towers gevolgd door lokale en asymmetrische branden. In Hulsey's model is duidelijk te zien dat het gebouw had moeten omvallen als de schades correct waren gemodelleerd door NIST.

  Omvallen WTC7  

Kan een gebouw wel omvallen? Nou reken maar! Het is door de kwaliteiten van architecten en ingenieurs dat dit praktisch niet voorkomt!

   

De totale symmetrie en de hoge snelheid van de werkelijke instorting maken dat het WTC 7 de spreekwoordelijke smoking gun van de 9/11 waarheidsbeweging is geworden en nog steeds is.

Daarom trekt het onderzoek de volgende conclusies:

Brand heeft de instorting van het WTC 7 niet veroorzaakt


De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat brand op 9/11 de instorting van WTC 7, in tegenstelling tot de conclusies van het NIST en de particuliere ingenieursbureaus die de instorting ook hebben bestudeerd, niet heeft veroorzaakt. De uitgevoerde analyses tonen aan dat branden niet kunnen hebben geleid tot verzwakking of verplaatsing van structurele onderdelen die in staat zijn om een – hypothetisch – lokaal bezwijken te veroorzaken wat de – hypothetisch – de totale instorting van het gebouw zou hebben veroorzaakt. Noch zou lokaal bezwijken, zelfs als dat zich had voorgedaan, een opeenvolging van progressief constructief bezwijken hebben veroorzaakt dat zouden hebben geleid tot de totale instorting van het gebouw.

   


Het nagenoeg gelijktijdig bezwijken van iedere verticale kolom verklaart de instorting wel

De tweede conclusie van de studie is dat voor het totale en volledige instorten van WTC 7 iedere kolom in het gebouw nagenoeg gelijktijdig moet bezwijken.

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op de bevinding dat het gelijktijdig bezwijken van alle kernkolommen over een totale hoogte van 8 verdiepingen, gevolgd door het gelijktijdig bezwijken van alle buitenste kolommen over die 8 verdiepingen 1,3 seconden later, nagenoeg exact dat gedrag oplevert dat in de video's van de echte instorting is waargenomen. Geen enkele andere volgorde van bezwijken van kolommen die is gesimuleerd in het onderzoek kan het waargenomen gedrag laten zien.

Het onderzoek kan uiteraard niet volledig uitsluiten dat ook een ander scenario de instorting zoals op 9/11 waargenomen kan hebben veroorzaakt. Maar het enige scenario dat het onderzoeksteam kon vinden dat in staat was het waargenomen bezwijkgedrag te veroorzaken was het bijna gelijktijdige bezwijken van iedere kolom. Overigens toont dit vooral aan wat ingenieurs en architecten – en niet te vergeten explosievenexperts – al ruim 100 jaar zeker weten.


Belangrijkste eindconclusies van het rapport

 1. De kolommen 79, 80 en 81 bezweken niet op de onderste verdiepingen van het gebouw, zoals door NIST beweerd. Om het waargenomen bezwijkgedrag te kunnen verklaren zouden deze in plaats daarvan hebben moeten bezwijken op de bovenste verdiepingen van het gebouw, helemaal tot aan het penthouse. Er zijn echter geen branden gezien boven de 30e verdieping. Brand heeft dus niet geleid tot het instorten van de kolommen 79, 80 en 81, noch tot het instorten van het oostelijke deel van het penthouse.
 1. Het hypothetische bezwijken van de kolommen 79, 80 en 81 – de drie meest oostelijke kolommen binnen in het gebouw – zou niet geleid hebben tot een horizontale opeenvolging van bezwijkende kernkolommen. Daarom zijn de hypothesen van NIST en de private ingenieursbureaus Arup/Nordenson en Weidlinger, dat het uitknikken van alleen kolom 79 het progressief instorten van het hele gebouw zou veroorzaken, onjuist. Het bezwijken van de kolommen 79, 80 en 81 hoog in het gebouw [om het instorten van het penthouse te verklaren] moet daarom beschouwd worden als een afzonderlijke en onderscheiden gebeurtenis.
 1. Zelfs als we zouden aannemen dat het bezwijken van de kolommen 79, 80 en 81 zou hebben kunnen leiden tot het bezwijken van de naastgelegen rij kernkolommen, dan zou het hypothetisch bezwijken van de kolommen 76 tot 81 hebben geleid tot overbelasting van de buitenste kolommen rond de zuidoostelijke hoek van het gebouw, in plaats van tot het overbelasten van de volgende rij kernkolommen in de richting van de westkant van het gebouw. Dit zou dan vervolgens hebben geresulteerd in het kantelen – omvallen – van het hele gebouw richting het zuidoosten en nooit in een rechtstandige val loodrecht naar beneden met bijna vrije val snelheid.
 1. Ook het hypothetisch gelijktijdige bezwijken van alle kernkolommen (zonder het bezwijken van de buitenkolommen) zou ertoe leiden dat het gebouw naar het zuidwesten zou kantelen en niet leiden tot een rechtstandige instorting van het gebouw.
 1. Het gelijktijdig bezwijken van alle kernkolommen over een hoogte van 8 verdiepingen, gevolgd door het gelijktijdig bezwijken van alle buitenkolommen over die 8 verdiepingen, resulteert nagenoeg exact in het op de video’s van de instorting waargenomen gedrag. De instorting kan zijn begonnen op willekeurig een van de verdiepingen onder de 16e verdieping en levert dan hetzelfde gedrag op.

Gelijktijdig bezwijken van alle kolommen

Het is de conclusie van het onderzoek van Hulsey, dat de instorting van gebouw WTC 7 een globaal bezwijken was door het nagenoeg gelijktijdige bezwijken van alle kolommen (kern- en buitenkolommen) van het gebouw en niet een geleidelijke instorting waarbij kolommen in het gebouw achtereenvolgens bezwijken.

Ondanks het simuleren van een aantal hypothetische scenario's was het onderzoeksteam niet in staat om het scenario van progressieve opeenvolging van bezwijkende kolommen te vinden dat de totale instorting van het gebouw op 11 september 2001 zou kunnen verklaren, laat staan de waargenomen rechtstandige instorting met daarbij ongeveer 2,5 perfect vrije val, waarbij minimale afschuivingsvervorming van de gevel van het gebouw zichtbaar was.

  WTC7 ingestort in eigen footprint
Volledige instorting WTC7 binnen eigen footprint, ca zes uur na instorten beide Twin Towers
 


Kritiekpunten op het onderzoek

Is het onderzoek onafhankelijk als het is betaald door Architects and Engineers for 9/11 Truth?

De woorden onafhankelijk en wetenschappelijk zijn als een Siamese tweeling wanneer het gaat om het doen van onderzoek in een ideale wereld. Helaas is onze wereld verre van ideaal. Als de groep die uitgaat van explosieven voor het neerhalen van de drie torens van het WTC op 9/11 opdracht geeft aan onafhankelijke experts om daar onderzoek naar te doen, mag je dan zeggen dat de resultaten onafhankelijk zullen zijn? Ja en Nee.

Nee, omdat in onze wereld toch meestal geldt dat wie betaalt, bepaalt. Want wat zou er gebeurd zijn als het onderzoek had geleid tot het bevestigen van de conclusies van het NIST? Zouden de gepassioneerde architecten en ingenieurs hun queeste dan onmiddellijk zijn gestaakt?

Ja, omdat voor de resultaten het briefpapier van een gerenommeerde Amerikaanse universiteit is gebruikt en in de dankbetuiging melding wordt gemaakt van niet alleen medewerking maar ook aanmoediging van bestuurders van de universiteit. Universiteiten hechten groot belang aan hun reputatie dus we mogen aannemen dat voordat de resultaten werden gepubliceerd, men intern het onderzoek serieus tegen het licht heeft gehouden.

Ja, omdat nu, mede door het delen van alle gebruikte data inclusief de gebruikte modellen, iets dat NIST nadrukkelijk niet heeft gedaan, andere wetenschappers en wetenschappelijke instituten in staat worden gesteld om de resultaten te verifieren. Iedere fout in het onderzoek zal aangevochten kunnen worden, laat staan dat opportunistische of frauduleuze conclusies onderuit gehaald zullen worden. Zowel de onderzoekers als hun opdrachtgevers – zelf ook een collectief aan experts – zullen zich wel twee keer vergewist hebben van de hardheid van hun conclusies.

Ja, omdat aantoonbaar foute conclusies onmiddellijk en definitief de zogenaamde 'truthers' (zoekers naar de waarheid) aan het kruis zullen nagelen, iets waarop belanghebbenden middels hun debunkende voorhoedes immers al heel lang op zitten te wachten.

Ja, omdat zowel de opdrachtgevers in het huidige publiek discours alleen maar te verliezen en niets te winnen hebben bij dit onderzoek. Immers de conclusies van het NIST zijn vooralsnog enorme waarheden en de kritiek daarop en de roep voor hernieuwd onafhankelijk onderzoek, hoe onderbouwd ook, zijn nog geen reden geweest voor noch de politiek, noch de academia, noch de media om daar anders dan in termen van 'complottheorieën' aandacht aan te schenken.

  WTC7 in eigen footprint
Alles wat over is vh 190 meter hoge WTC7 - klik voor zoom
 


Wat bracht de gebouwen dan wel naar benden?

Een van de vragen die de onderzoekers angstvallig lijken te vermijden is de vraag wat er precies voor nodig is om alle kolommen gelijktijdig te laten bezwijken. Het woord explosieven dat dan meteen opkomt, wordt in het rapport niet één keer genoemd. De onderzoekers doen er totaal geen uitspraak over. Dat zullen velen betreuren. Echter we moeten ons afvragen of zij daar binnen de beperkingen van hun onderzoek wel uitspraken over hadden kunnen doen. De inpliciete conclusies zijn tussen de regels te vinden.

Getuigen

In dit kader zal er dus kritiek zijn op het weglaten van alle beschikbare informatie over explosies die zowel door getuigen, zowel leken als deskundigen, is gehoord, naast explosies die op met behulp van video en audio zijn vastgelegd:

   

Beeldmateriaal en ander bewijs

Er is van de instorting van WTC 7 ongelooflijk veel audio en video beschikbaar. Beeld- en geluidsanalyses hadden kunnen worden meegenomen. Ook had informatie kunnen worden meegenomen van de puinresten van WTC 7. Bekend is van onder andere scheikundige analyses dat er resten zijn gevonden van onder andere brandversnellers, iets dat zelfs volgens de geldende brandvoorschriften onderzocht had moeten worden, maar wat (bewust?) tegen alle regels in is nagelaten.

 
Wat heeft dit staal uit WTC 7 moeten ondergaan om er zo uit te zien?
 


Onvolledigheid

Het onderzoek is hoewel helder in zijn conclusies niet volledig. Er liggen nog een behoorlijk aantal onbeantwoorde vragen die voor de volledigheid nog altijd een keer beantwoord zullen moeten worden. Aan de andere kant kan men zich afvragen of dat de onderzoekers valt te verwijten?

Kosten onderzoek

Het vier jaar durende onderzoek kostte 300.000 dollar. We mogen aannemen dat voor dat geld, dat bijeengebracht is mede door particuliere donaties, de salarissen van drie mensen betaald moesten worden, analyses gedaan worden, afstudeerders begeleid, computergebruik etc. etc. Uiteraard is het budget voor dat alles zwaar onvoldoende, en zeker onvoldoende voor het doen van een volledig onderzoek. Zo'n volledig onderzoek moet uiteraard gedaan worden door draagkrachtige onafhankelijke publieke instanties en niet door particulieren. Helaas doen die dat niet ondanks het grote belang daarvan. Of misschien vanwege dat belang zoals sommigen stellen.

Tot slot

Het onderzoek is al lang geleden gestart en het publiek – de donateurs – kon de voortgang via de website van het project volgen. Het lijkt erop dat de onderzoekers dit 'erbij hebben gedaan' omdat het praktisch niet haalbaar was om er full time aan te besteden vanwege een gebrek aan fondsen. Desondanks is het materiaal dat door de onderzoekers wordt aangedragen degelijk, het voldoet aan alle wetenschappelijke standaarden van het ingenieursberoep en de wereld heeft nu dus eindelijk een kritisch onderzoek naar de spreekwoordelijke olifant in de kamer.

De uitdagingen zijn nu de volgende:

 • kunnen beroepsgroepen zoals Architects and Engineers for 911 Truth, naast bijvoorbeeld de inmiddels bij de waarheidsbeweging aangesloten New Yorkse Brandweer, die meer dan 340 brandweerlieden moest begraven na de aanslagen, het onderzoek gebruiken voor het afdwingen van een nieuw onafhankelijk onderzoek?
 • zijn de resultaten voldoende om de lopende rechtsgang van Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry te ondersteunen?
 • hoe krijgen de resultaten de aandacht die ze verdienen, in de media, bij het publiek, bij de politiek en de wetenschappelijke instituten?
 • hoe kunnen verantwoordelijke instanties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om met deze resultaten iets te doen?
 • kunnen daarna de werkelijke daders van de aanslagen worden berecht?
 • kunnen de slachtoffers van die dag – bijna 3000 – en de vele miljoenen doden die vielen in landen die als gevolg van de aanslagen werden aangevallen – o.a. Afghanistan en Irak – eindelijk gerechtigheid krijgen?

Veel vragen en grote belangen, dat kenmerkt het 9/11 dossier, in een tijd waarin steeds meer waarheden aan het licht komen. De Aanslagen van 9/11 zullen voor de wereld de lakmoestest blijken te zijn die aangeeft of we naar een totalitaire wereldregering gaan of naar een mondiale samenleving: een echte beschaving, waarin dergelijke aanslagen nog slechts voetnoten zijn in stoffige en vergeelde geschiedenisboeken, de plek waar ze thuishoren.

We hebben nog een kleine weg af te leggen, maar er komt een tijd dat allen die verantwoordelijkheid dragen, zowel juridische, politiek als wetenschappelijke, aangesproken zullen worden op hun morele en ethische plichten. Wegkijken is eenvoudigweg geen optie meer. Niets doen is ook iets doen.

  9/11 Complex De dag dat men de wereld veranderde  

Voor wie zich wil verdiepen in deze materie is er een overzichtelijk werk van mijn hand in het Nederlands over alle ‘vreemde zaken’ rond de aanslagen die verder onderzoek rechtvaardigen:

 • hoe konden 4 toestellen boven Amerika worden gekaapt door amateurs?
 • het totale uitblijven van ingrijpen door de Amerikaanse luchtmacht
 • het instorten van de twee 400 meter hoge Twin Towers, gebouwen die niet in konden storten
 • hoe amateurpiloten die nog geen Cessna konden besturen, top guns werden met een Boeing 757 en 767
 • hoe gebouw WTC 7, bijna 200 meter hoog, aan het einde van de middag ook instortte
 • hoe konden die gebouwen wel instorten, want de officiële uitleg is volstrekt onmogelijk
 • wat is er bij het Pentagon gebeurd?
 • wat gebeurde er met het vierde vliegtuig in Pennsylvania?
 • dat alles afgezet tegen het officiële verhaal
 • wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun doelstellingen?
 • wat zijn de gevolgen van de aanslagen van 9/11?
 • wat gebeurt er intussen om de werkelijke daders voor de rechter te krijgen

Het boek 9/11 COMPLEX, De dag dat de wereld veranderde is hier verkrijgbaar.
Terug naar begin
TOP

Overzichtmeer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez