Waarheid911 Special   

Site Search
 ZIE
 

 VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
index sitemap advanced
site search by freefind

 
COMPLOTTHEORIE   ó  VOLGENS WIKIPEDIA
  MET COMMENTAAR DOOR WAARHEID911     VERWANT ARTIKEL OVER STICHTING SKEPSIS

 
Frank Ho, Email
Geplaatst op 15 december 2012
     

 AE911Truth 2012 trailer: Experts Speak Out -- [1hr PBS versie]

Een complottheorie (of samenzweringstheorie) is een poging om een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand als het resultaat van een samenzwering te verklaren. Volgens zulke theorieën spannen immorele en voor niets terugdeinzende groepen heimelijk samen om hun kwalijke doelen te realiseren.
Een goede definitie blinkt uit in sober en zakelijk taalgebruik
Wat opvalt zijn de grote woorden. De complottheorie bevindt zich hier direct binnen het domein van liefhebbers van spionagefilms. Niettemin is dit een elementaire uitleg van de samenzwerings- of complottheorie, maar onvolledig en vooringenomen van toonzetting.

De theorieën zijn vaak erg sensationeel, maar er blijven vaak vele vragen of twijfels over. Bij nader onderzoek blijken ook veel beweringen wel eens slechts ten dele waar of zelfs compleet verzonnen te zijn.

Alsof bij het definiëren van 'fotografie' zou worden opgemerkt: "Bij nader onderzoek blijken afbeeldingen soms erg ranzig, zien er niet uit of zijn mislukt."
Dit zijn subjectieve en vage kwalificaties die om die reden onweerlegbaar zijn en niets vertellen over de betekenis van fotografie als zodanig.
Overbodige vooringenomenheid
De mate waarin een bepaalde complottheorie overdrijft, ontspoort of kwalitatief ondermaats is mag niet worden verward met de betekenis van de theorie. Deze mate van associatieve vervuiling wordt op Wikipedia zelden bij andere definities gevonden. Dat zegt iets over de negatieve lading die aan dit begrip is gaan kleven.
Complotten bestaan. Complotten en complottheorieën kunnen uiteraard sensationeel zijn. Toegepast op 9/11 maakt het niet uit of de theorie wordt toegepast op 19 islamitische kapers met stanleymessen of op betrokken onderdelen van de Amerikaanse regering of overheid. Toch komt slechts één van deze twee opties in de buurt van waarheidsvinding. Ook de officieel geldige verklaring, waarbij al Qaeda verantwoordelijk is voor de aanslagen, laat vele vragen en twijfels bestaan. Dit wordt zelfs bevestigd door de officiële onderzoekers uit de 9/11 Onderzoekscommissie. Dus ook volgens de uitleg van Wikipedia voldoet de officiële verklaring over 9/11 aan de term 'complottheorie'.

Dit zorgt ervoor dat de meeste complottheorieën niet echt serieus worden genomen, ook al omdat de meeste mensen die zich ermee bezighouden weinig expertise in de materie hebben.

OFFICIËLE VERKLARING 9/11 IS EEN COMPLOTTHEORIE

De officiële waarheid is een complottheorie en wordt zeer serieus genomen. Toch bevat de stelling waarin al Qaeda verantwoordelijk is voor de aanslagen van 9/11 vele onduidelijkheden, weglatingen en onjuistheden. De vraag wat in de opinie van het grote publiek wel of niet een complottheorie is, lijkt dus meer te worden bepaald door de statuur van de boodschapper dan door de inhoud van de hypothese.
Naarmate een gebeurtenis in de samenleving meer afschuw oproept, wordt de officiële verklaring die een vijandsbeeld benadrukt voor een groot publiek aantrekkelijker en eerder geloofwaardig. Een grondig en verklarend onderzoek blijkt helaas geen vanzelfsprekendheid bij het overtuigen van het publiek van de juistheid van aangewezen schuldigen. In tijden van crisis en gevaar groeit het publieke verlangen naar een sterke overheid. Om die reden geeft het die overheid graag zijn mandaat.
Partijen die zich bezighielden met 9/11, zoals de 9/11 Commissie, maar ook officiële onderzoeksorganisaties als FEMA en NIST, gaven om diverse redenen blijk van grote leemten in kennis of gebrek aan expertise in de materie. Bij veel technici kwam dit door een gebrek aan toegankelijkheid van het bewijsmateriaal, bij de 911Commissie door grote partijdigheid, geld- en tijdsgebrek. Mogelijkheden om over 9/11 kennis te vergaren zijn bewust afgewezen. Zowel belangrijke oogetuigen als betrokken deskundigen zijn buiten het onderzoek gehouden.

'COMPLOTTHEORETICI' WEERLEGGEN OFFICIËLE WAARHEID

Helaas vallen ook de media onder de groep van 'gelovers in de officiële theorie'.
Omdat veel mensen de media beschouwen als gezaghebbend en kritisch observerend in de richting van gezaghebbende en officiële partijen, wordt hun afzijdigheid op een omstreden onderwerp als 9/11 algemeen beschouwd als een bevestiging voor de juistheid van de officiële verklaring.
Voor claims van zogenaamde complottheoretici (waaronder veel wetenschappers) dat onderdelen van de regering/ overheid verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op 11 september 2001, geldt een afwijkende benadering ten opzichte van onderzoekers van de officiële complottheorie. Bij deze dissidenten leven weliswaar vragen over de precieze toedracht van de gebeurtenissen op 9/11, toch pretenderen zij niet te weten wat er exact heeft plaatsgevonden. Dit is een belangrijk verschil met de onjuistheden en omissies behorend bij de officiële verklaring, waarbij officiële woordvoerders wel claimen te weten wat er die dag exact is gebeurd.
De reden dat het openstaan van vele vragen bij de dissidente critici geen opmaat is voor een complottheorie, is dat deze vragen niet essentieel zijn bij het kunnen weerleggen van de officiële theorie. De reden dat officiële woordvoerders in het algemeen niet worden beschouwd als complottheoretici, is dat zij alle weglatingen en onjuistheden verdoezelen.

WERKWIJZE KRITISCHE WETENSCHAPPERS

De tegendraadse hypothese van dissidente wetenschappers is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de juistheid van de wetenschappelijke onderbouwing achter de officiële verklaring over 9/11. Hierdoor bevindt kennis over de validiteit van de officiële verklaring zich ironisch genoeg vooral bij de groep die door officiële partijen en media worden bestempeld als complotdenker en onkundig. De wetenschappelijke wijze waarmee de onjuistheid van de officiële verklaring kan worden aangetoond maakt tevens op diverse niveaus duidelijk dat de aanslagen slechts mogelijk waren door een vorm van monitoring en kennis van binnenuit waarover alleen overheden kunnen beschikken.
 

Omschrijving

In de volksmond is een complottheorie elke onconventionele theorie over verschijnselen of gebeurtenissen die naast onconventioneel ook ongefundeerd of irrationeel is. In deze vorm speelt geen echt complot een rol. Zo'n "complottheorie" is dan slechts een verdenking van ondergrondse activiteiten, zonder voldoende bewijs. Als iemand iets een "complottheorie" noemt, betekent dat in de praktijk meestal ook dat hij de theorie als onbewezen, als zeer onwaarschijnlijk, of met zekerheid als onjuist ziet. Complottheorie is daarom per definitie een subjectief begrip.

Complottheorieën zeggen in het algemeen dat een bepaald verschijnsel of een bepaalde gebeurtenis --- bijvoorbeeld een moord, een revolutie, of zelfs het falen van een product --- niet alleen werd veroorzaakt door zichtbare activiteiten van politieke krachten of marktwerking, maar vooral door ondergrondse manipulatie.

Bovenstaande beweringen snijden geen hout,
omdat hierin geen helder onderscheid wordt gemaakt tussen een complottheorie en een complot. Wie een echt complot in onderzoek neemt, begint bovendien met een complottheorie. Dat is onvermijdelijk. Het voorbeeld van een moord toont fraai de onjuistheid van de bewering: alsof moorden alleen door zichtbare activiteiten of krachten zouden worden uitgevoerd. Ik ga een moord plegen, komt dat zien! Een heimelijk uitgevoerde moord zou volgens deze bewering echter voldoen aan het kenmerk van de complottheorie.
Niet alleen bij de complottheorie, maar ook bij het echte complot kan men spreken van 'ondergrondse' manipulatie. Volgens Wikipedia zou dan het duiden van een complot wijzen op een complottheorie. Als dit waar is, dan kan een complot nooit worden geduid, want de complottheorie wordt niet serieus genomen, is irrationeel en niet verifieerbaar.
Ironisch genoeg schuilt in deze innerlijke tegenspraak veel maatschappelijke waarheid. Niet omdat het logisch correct is, maar omdat velen meegaan in dit gecultiveerde misverstand. Wie zich opstelt tegen door autoriteiten aangeleverde feiten roept merkwaardig genoeg weerstand op. Zo iemand wordt gemarginaliseerd door hem complotfantasieën toe te dichten. Maar iemand die beroepshalve rechercheert begint ook met een theoretische reconstructie van een werkelijkheid die eventueel pas later representatief zal blijken te zijn. Dat vinden we heel normaal.

'WERKELIJKHEID' IN HOGE MATE GEBASEERD OP SPIN EN THEATER

Elke politicus weet dat besluitvorming een theatraal element in zich heeft en dat het zichtbare deel van de ijsberg veel kleiner is dan het hele gedoe onder water. Elke goede journalist weet dat ook. Er is zelfs een woord voor deze vertekening van de officiële werkelijkheid ten gunste van hen die de macht hebben om de publieke opinie te beïnvloeden. Mediacratie.
De invloed van lobbyisten op politiek en media is te ver doorgeschoten en werkt manipulaties van ons idee van de werkelijkheid voortdurend in de hand. Het is cynisch dat we een systeem lieten ontstaan waarbinnen leugen en bedrog volledig legaal en in kringen zelfs respectabel is. Wanneer de wetgevende en uitvoerende macht vermengd raakt met de grote macht van het bedrijfsleven, dan is het zelfcorrigerende mechanisme van dit systeem feitelijk uitgeschakeld. Velen menen echter dat dit in Nederland zo'n vaart niet loopt, maar dat is optisch bedrog – met onze volksvertegenwoordigers als schaamlap.

BIJ CONVENTIONELE WIJSHEDEN ZOEKT MEN GEEN VRAGEN

Eén van de fouten in de definitie over de complottheorie zit in het belang dat men toekent aan nog onbeantwoorde vragen die – inherent aan ondergrondse manipulatie – altijd aanwezig zullen zijn. Wat niet wegneemt dat ook conventionele verklaringen veelal kampen met openstaande vragen. Daar wordt niet moeilijk over gedaan. Toch kunnen beide hypotheses (zowel de officiële als de omstreden hypothese) in principe effectief worden weerlegd. In een complex van gebeurtenissen kan soms met het aantonen van één markante ongerijmdheid de waarschijnlijkheid van een complexe samenhang onderuit worden gehaald.
 9/11
 Everything you ever wanted to know about the 9/11 Conspiracy Theory in 5 min.
Denk bij 9/11 bijvoorbeeld aan de instorting in vrije val van Gebouw 7, de derde toren die op 9/11 instortte. Dit werd al door de nieuwsnetwerken gemeld ruim voordat de instorting een feit was. Brandende hoogbouw was nog nooit op deze wijze ingestort.
Alle karakteristieken voldeden aan het gecontroleerd neerhalen met explosieven van gebouwen. Maar het voorbereiden van een gecontroleerde demolitie zou uiterst verdacht zijn want duurt weken. Het neerhalen is per ongeluk zelfs door de eigenaar toegegeven! De atypische instorting van dit hoofdkantoor van tal van agentschappen, Secret Service, CIA, OEM en SEC is door de 9/11 Commissie niet eens in behandeling genomen. FEMA en NIST hebben niet onderzocht op sporen van explosieven. Onafhankelijke onderzoekers zochten en vonden wel explosieven. Als officieel wordt erkend dat de instorting van Gebouw 7 inderdaad is voorbereid met explosieven, dan staan alle andere gebeurtenissen direct in een ander daglicht. Dit is slechts één voorbeeld, er zijn er velen.
Complotten maken deel uit van onze geschiedenis. Het ontkennen van het bestaan van complotten kan niet aan de orde zijn, er zijn teveel goed gedocumenteerde voorbeelden van. Zelfs de Amerikaanse overheid claimt dat 9/11 een complot is, al is hun versie feitelijk een complottheorie. Het is een theorie die aan meer dan een miljoen mensen het leven heeft gekost. Alle reden dus om kritisch te mogen zijn. Alle reden om van de pers een kritische houding te verwachten.

BEGRIP 'COMPLOTTHEORIE' IDEALE DOODDOENER

Het begrip 'complottheorie' kan door de aard van de betekenis gemakkelijk worden misbruikt om dissidenten of critici het zwijgen op te leggen. Het begrip ontmoedigt kritisch onderzoek evenals het noodzakelijk wantrouwen waarmee autoriteiten in een democratische vrije samenleving per definitie moeten worden omringd.


  EEN MEER CORRECTE DEFINIËRING VAN COMPLOTTHEORIE

Een complottheorie is een nog te bewijzen aanname van een complot. Een complot is een manipulatieve handeling tussen mensen en/of diensten met als doel het realiseren van iets dat buiten de wet staat en om die reden niet openlijk kan worden bereikt.

Afgezien van deze strikt inhoudelijke betekenis wordt de term 'complottheorie' vaak ingezet om een kritische houding ten aanzien van politiek dubieuze kwesties of verklaringen af te doen als onzin. Deze onjuiste en negatieve betekenis heeft zich via media en internet snel als een meme kunnen verspreiden, waarbij de term hoofdzakelijk betekenis verwierf als 'onzintheorie'. Complottheorie werd daarmee een begrip waarbij de verbasterde betekenis dominanter is en meer gangbaar dan de strikt inhoudelijke betekenis.

Complottheorieën zijn veelal te herkennen aan het feit dat de zogenaamde bewijsvoering voor het bestaan van de betreffende theorie grotendeels en vaak geheel uit vragen bestaat. De gangbare verklaring voor de waarneming wordt in twijfel getrokken zonder dat verifieerbare feiten om de complottheorie te onderbouwen worden aangedragen.

Mark TwainGebrek aan volledige verifieerbaarheid is onderdeel van de complottheorie, dat is correct. Maar verdoezeling is ook de primaire opzet bij het beramen van een echt complot, wat niet betekent dat een complot niet kan worden aangetoond.
In de officiële verklaring van 9/11 wemelt het van niet verifieerbare feiten en ontbrekende informatie. Wie echter zijn oordeel bepaald heeft en niet verder zoekt, heeft meestal geen notie van enig gemis. De officiële verklaring is met alle vragen en omissies het schoolvoorbeeld van een complottheorie. Het kunnen weerleggen van harde claims in deze theorie is schokkend vanwege de vreselijke maatregelen die zijn uitgevoerd op basis van die claims. De beramers van deze False Flag operatie (9/11) zijn schuldig aan een complot dat in grote mate de loop van onze geschiedenis bepaalt.

   

Terug naar begin
TOP

OverzichtENKELE COMPLOTTEN, TEVENS FALSE FLAG OPERATIONS

Brand Rijksdag
- Duitsland '33
Operation Northwoods - VS/Cuba '62
Tonkin Incident - Golf van Tonkin '64
Operation Gladio - CIA/NAVO '52
USS Liberty incident
- VS '67
(Failed) Coup Venezuela - 2002

Meer over complotdenken op deze site
MEER OPINIE OP WAARHEID911

 De Karikatuur van Wetenschap — over Stichting Skepsis
 9/11 en het journalistieke ongemak van waarheidsvinding

 De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
 De Magie van het Complot — Comlotdenkers als jodenhaters
 De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
 Complottheorieën (uit 9/11 in Perspectief)
 Complotdenken of de feiten uitdiepen?
 Speculeren over de toedracht van 9/11 ...
    [en het opzichtig falen van de nieuwsmedia]
 

      
meer bij deze site
uitgebreide index
911 Links
911 ACTUALITEIT & VIDEO

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11


Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen.
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen.