Waarheid911 Special   
Site Search
 ZIE
 

 VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
index sitemap advanced
site search by freefind

 
DE KARIKATUUR VAN WETENSCHAP
ó OVER STICHTING SKEPSIS
  
Frank Ho, Email
Geplaatst: 4 januari 2013
     
Waarheid911 reageert op de complottheorie-theorieŽn van Stichting Skepsis. Een club van wetenschapsreligieuzen die de wereld verdeelt in gelovigen en ongelovigen.
Wie niet voldoet aan onduidelijke richtlijnen over wat in Skepsis' publicaties aandoet als een gemankeerde en achterhaalde wetenschapsethiek, kan rekenen op een vermanende vinger.
Zoals eerder in: 'Complottheorie volgens Wikipedia' zal omwille van helderheid en directheid binnen de oorspronkelijke tekst worden gereageerd.


HET WTC-COMPLOT
Bouwkunde met Strohalmen
DOOR
STICHTING
SKEPSIS
Bron: Skepter, Jaargang 20, nummer 1, 2007
Auteur artikel Skepsis: Jan Willem Nienhuis
 NA ELK CITAAT BEGINNEND MET  Skepsis  EEN COMMENTAAR VAN WAARHEID911

In de VS en elders geloven velen dat de aanslag van dinsdag 11 september niet was wat het leek, namelijk een aanslag uitgevoerd door twee dozijn islamitische fundamentalisten, mogelijk gemaakt door lakse veiligheidsmaatregelen.

De alternatieve opvatting is dat de torens van het WTC vernietigd werden door de Amerikaanse regering. Dergelijke complottheorieŽn ontspruiten op een voedingsbodem van wantrouwen jegens elke overheid, maar net zoals elke theorie van dat type berust ook deze op een aantal verkeerd geÔnterpreteerde concrete feiten.

NEGATIEF LABELEN VAN AFWIJKENDE KRITIEK
De heer Nienhuys overvalt de lezer direct met een onbewezen stelling, want de aanslagen
van 11 september 2001 zijn nimmer aangetoond. Nienhuys vindt deze bewering wellicht typisch de opmerking van een complotdenker, maar als hij zijn zaken op orde had wist hij dat hier geen speld valt tussen te krijgen. De stereotype reactie dat 'complottheoretici' marchanderen met hun feiten, zal evenmin opgaan. Zoals dat hoort zijn de feiten herleidbaar en voldoende specifiek om - indien onjuist - te kunnen weerleggen.
De suggestie, door Skepsis, dat elke kritisch afwijkende interpretatie van ingrijpende en deels onverklaarde gebeurtenissen neerkomt op het omarmen van een complottheorie, het naadloos inpassen van wantrouwen in een min of meer samenhangend geheel, gaat hier evenmin op. De complottheorie-theorieën van Stichting Skepsis maken van elke dissidente opstelling een karikatuur. Hiaten in officiële verklaringen van gebeurtenissen worden hierbij geen moment ter discussie gesteld.
In dit artikel wordt een uitgebreide 'weerlegging' door Skepsis van de 'complottheorieën van 9/11' zorgvuldig nagelopen. Dit om lezers van Skepter (het lijfblad van Skepsis) en andere geïnteresseerden meer inzicht te geven in de gebeurtenissen van 9/11 en de wijze waarop Skepsis doorgaans dissidente visies benadert en vervuilt.
SKEPSIS houdt focus op 'domme boodschapper' in plaats van op inhoud
GlobalResearch (January 22, 2013) - "Conspiracy Theory": Foundations of a Weaponized Term
INPRENT VAN EEN ICONISCHE GEBEURTENIS
9/11 leek in eerste instantie inderdaad op een aanval door Arabieren die vliegtuigen hadden gekaapt. Die gedachte kon bij de tweede inslag van een Boeing 767 in de zuidtoren niemand zijn ontgaan. Dit was echter nog geen bewijs. De volledige instorting van de torens, drie in totaal, deed echter in niets denken aan de gevolgen van de impact van twee vliegtuigen. In de Twin Towers bevonden zich dan ook meer dan driehonderd ervaren brandweermannen die zich bezighielden met blus- en reddingswerk. Zij waren op een dergelijk rampscenario niet voorbereid. Een dergelijk technisch falen hebben ze niet kunnen voorzien. Vanaf de dag ná 11 september domineerde de mediafocus op al Qaeda. Beelden van explosies op 9/11 en de getuigenissen daarvan, werden nimmer herhaald.
NIST: "No one interviewed indicated that they thought that the buildings would completely collapse."
Giuliani waarschuwde dat Twin Towers zouden gaan instorten. Exacte toedracht nooit opgehelderd.


 Ooggetuigen over zware explosies op keldenniveau WTC
  Meer over explosies op NLW911/Dailymotion
Nieuwsnetwerken spraken op de dag
van de aanval nog van instortingen die we kennen als het gecontroleerd slopen van hoogbouw, beelden waarmee in de VS iedereen vertrouwd is. Tijdens reportages werd veelvuldig gewezen op explosies. TV presentatoren en mensen op straat spraken erover. Toch is bij het onderzoek naar de gebeurtenissen van die dag nooit gezocht naar sporen van explosieven. Niet door FEMA, niet door NIST, niet door de 9/11 Onderzoeks-commissie. Deze laatste onderzocht zelfs niet het instorten van WTC-7, dat kantoor bood aan vele geheime en semi-geheime diensten, het defensieapparaat en de beurswaakhond.
De alternatieve opvatting is dat de torens van het WTC vernietigd werden door de Amerikaanse regering. Dergelijke complottheorieŽn ontspruiten op een voedingsbodem van wantrouwen jegens elke overheid, maar net zoals elke theorie van dat type berust ook deze op een aantal verkeerd geÔnterpreteerde concrete feiten.

Skepsis haalt uit naar ieder die zich kritisch uitlaat over verklaringen van overheden, ook al zijn de gevolgen daarvan in termen van menselijk leed niet te overzien. We gaan onderzoeken in hoeverre 'degelijke complottheoriën' inderdaad berusten op verkeerde aannames en of 'een voedingsbodem van wantrouwen' hier ook maar iets mee te maken heeft.
GECONTROLEERDE DESTRUCTIE
Het belangrijkste feit is dat de instorting van de torens leek op de manier waarop men hoge gebouwen met explosieven in elkaar laat zakken. De redenering dat wat hetzelfde lijkt, ook hetzelfde is, ligt voor de hand. Die redenering is niet helemaal fout. Het instorten van een hoog gebouw is een proces dat onder invloed van de zwaartekracht plaatsvindt, en die is overal ter wereld hetzelfde. Bij een gecontroleerde destructie wordt helemaal onderin de ondersteuning van het gebouw verzwakt. Het gebouw als geheel valt dan ťťn verdieping (een paar meter), en daarna gaat de rest vanzelf. Zo'n gebouw is stevig genoeg om de stilstaande last van alle verdiepingen te dragen. De klap van een heel gebouw dat enkele meters valt, is veel en veel meer dan de constructie aankan, en het gebouw verkruimelt van onderop. Als het netjes gedaan wordt, is het uiteindelijke resultaat een hoop puin die zich niet verder uitstrekt dan de grondoppervlakte van het gebouw.

VERKRUIMELDE TOP
Deze onderschrijving door Skepsis van de officiële theorie bevestigt onbedoeld het argument (van Waarheid911 e.a.) dat de instortingen op 9/11 nooit gevolg kunnen zijn van schade en brand alleen.
Skepsis vergelijkt klassieke destructie — dus ondermijning van het fundament van een gebouw — met de instorting op 9/11 waarbij een aantal bovenste verdiepingen van de torens in de door vliegtuigen beschadigde impactzones zijn geklapt. Deze vergelijking gaat slechts op voor de instortende top van het gebouw, die inderdaad "van onderop verkruimelt" zodra het in de beschadigde impactzone zakt. Hier valt Skepsis in haar eigen redenering, want hoe kan deze verkruimelende top vervolgens als een blok en met forse valversnelling de INTACTE structuur onder de impactzone blijven vernietigen?
Als Skepsis' observatie van de vallende torens (meer van deze observatie verderop in de tekst) correct was geweest, waarbij het bovenste blok als een moker door de beschadigde impactzone naar lager gebied zou zijn gevallen, dan zou dit blok nooit alle onderliggende intacte verbindingen hebben kunnen verwoesten alsof er geen weerstand bestond. Met andere woorden: dan had de valsnelheid nooit zo hoog kunnen zijn.
Maar het blok moest wel uit elkaar vallen, zelfs als geen explosieven waren gebruikt, want...
NEWTON
Volgens de wetten van de fysica kon het etageblok nooit als blok de onderste verdiepingen bereiken, aangezien dezelfde vernietigende kracht die naar lager gelegen verdiepingen wordt uitgeoefend, ook opwaarts wordt uitgeoefend. Ofwel, de 3e wet van Newton die zegt dat krachten altijd in paren optreden. Als voorwerp A een kracht uitoefent op voorwerp B, dan oefent voorwerp B een even grote maar tegengesteld gerichte kracht uit op voorwerp A.
Kortom, de valbeweging zou het blok zelf desintegreren ruim voordat het lagere verdiepingen zou hebben bereikt. De torens waren immers ruim 400 meter hoog.
GEEN PILE-DRIVER

 David Chandler - Valversnelling Noordtoren - NLsubs
Het weerleggen van de pile-driver theorie (of vallend etageblok) haalt deze discussie uit de kramp van het welles/ nietes gesprek. Van een pile-driver was namelijk nooit sprake. Duidelijk valt waar te nemen hoe het blok al tijdens het inzakken in de impactzone desintegreert. Dit uiteenvallen was er tevens de oorzaak van dat de kantelende top van de zuidtoren (WTC2) niet is doorgekanteld. Deze top van ca 30 verdiepingen desintegreerde nog tijdens dat kantelmoment. Volgens de bewegingsleer van Newton had dit zijwaarts kantelende blok bij gebrek aan weerstand de beweging in die richting moeten doorzetten. Dat het enorme gevaarte nog tijdens het kantelen uiteen viel kan alleen worden verklaard door het gebruik van explosieven.
Voor het onderliggende veruit grootste deel van de torens was er geen enkele reden om in bijna vrije-val-snelheid te verpulveren, behalve indien dit door explosieven werd veroorzaakt.
Meer op deze site: Volg het dak van de noordtoren
De befaamde demolitiedeskundigen Mark en Doug Loizeaux realiseerden zich dan ook vanaf het ogenblik dat de torens getroffen waren dat deze zouden instorten. De reden is dat de vliegtuigen een brand veroorzaakten die de stalen constructie zodanig zouden verzwakken dat die de verdiepingen erboven niet meer kon dragen. Dat stalen gebouwen instorten door brand is wel vaker gebeurd.

STALEN HOOGBOUW NOOIT VOLLEDIG DOOR BRAND INGESTORT

 Tom Sullivan - CDI Explosives Technician - Loader - NLsubs
Mark en Doug Loizeaux zijn eigenaren van het grootste destructiebedrijf in de Verenigde Staten. Een bedrijf bovendien dat belast werd met de opruiming van Ground Zero, dus een groot belang had uitstaan bij de overheid die ze de enorme opdracht gaf. Door dit belang zijn deze eigenaren geen betrouwbare en onafhankelijke deskundigen.
De eerste reactie van Mark Loizeaux was een heel andere. Twee dagen na de aanslagen vond hij dat de val van de zuidtoren voldeed aan zijn verwachting, namelijk dat de top zou kantelen. Het symmetrisch 'telescopen' van de noordtoren kon hij echter niet verklaren. Later in een interview in de New Scientist zou Mark Loizeaux beweren dat hij al direct wist dat de torens verticaal zouden vallen.
Bron: Notable Retractions/ 911Research (met citaten uit de New Scientist)
Stalen hoogbouw constructies zijn voor 9/11 nog nooit ingestort door brand. FEMA bevestigde dit historische gegeven als volgt: "The collapse of these structures is particularly significant in that, prior to these events, no protected steel-frame structure, the most common form of large commercial construction in the United States, had ever experienced a fire-induced collapse. Thus, these events may highlight new building vulnerabilities, not previously believed to exist."
Bron in pdf: FEMA Report (Executive Summery page 4)
Meer op: Waarheid911/Twintowers
DOORZAKKENDE VLOERBALKEN
In dit geval zakten de stalen dwarsbalken waar de vloeren op rustten door, en trokken zo de steunpilaren kapot waar de balken met hun uiteinden aan vastzaten. Het staal van pilaren en balken was wel beschermd met een brandwerende laag, maar door de inslag van de vliegtuigen was die vernield.

Beweringen als bovenstaand kloppen zelfs niet met de officiële verklaring (NIST, 2005) die stelt dat de vloeren zijn ingezakt als gevolg van falende instabiele kolommen. De beweringen zijn ook tegenstrijdig met een groot aantal andere feiten, die in dit artikel ter sprake komen en elders op deze website meer uitgebreid aan bod komen.
WETTEN VAN DE MECHANICA
In tegenstelling tot wat er bij een ordelijke demolitie gebeurt, viel de zuidelijke toren scheef naar beneden (het vliegtuig was er lager en bovendien scheef in gevlogen), en bleef er van WTC-7, dat uiteindelijk eveneens instortte, een puinhoop over van 12 verdiepingen hoog en 150 meter breed, die veel later nog door demolitie-experts moest worden afgebroken. Bovendien leren filmopnames dat de instorting ermee begon dat het stuk boven de inslag als een geheel begon te vallen. Overigens was de val geheel in overeenstemming met de wetten van de mechanica; de verhalen dat de gebouwen extra snel vielen kloppen niet. Er is ook geen mechanisme denkbaar waardoor iets sneller kan vallen dan met de gewone valversnelling.


 WTC7 instorting
In bovenstaand stukje geen verklaring waarom de zuidtoren met grote snelheid zou instorten als de top daar schuin vanaf is gevallen. Het gebouw is het gewicht van de vallende massa dan immers kwijt. Het verklaart evenmin waarom die top niet is doorgekanteld en evenmin waarom die top nog tijdens de val volledig desintegreerde.
Ook de bewering over WTC7 is onduidelijk. Skepsis stelt: "De val was geheel in overeenstemming met de wetten van de mechanica."
Voor een gecontroleerde destructie zou dat natuurlijk kloppen, maar Skepsis ontkent juist die mogelijkheid. Zonder het noemen van een andere plausibele oorzaak, serveert Skepsis de wetenschappelijk onderbouwde conclusie van gecontroleerde demolitie uit de losse pols af. De valsnelheid was volgens Skepsis correct en dat was niet extra snel. Maar Skepsis verklaart niet hoe een gebouw uitsluitend door brand op vrije valsnelheid en loodrecht symmetrisch kan instorten.
Na alle aanhoudende druk stelde zelfs NIST (National Institute of Standards and Technology) in het definitieve rapport over WTC7 (2008), dat de wolkenkrabber door normale kantoorbranden is ingestort. Iets wat niet eerder in de geschiedenis van wolkenkrabbers was voorgekomen.
"Fires for the range of combustible contents in WTC 7 Ė 20 kg/m2 (4.0 lb/ft2) on Floors 7 to 9 and 32 kg/m2 (6.4 lb/ft2) on Floors 11 to 13 Ė persisted in any given location for approximately 20 min to 30 min."
- NCSTAR 1A pg 47 [pdf pg 89]
"The collapse of WTC 7 represents the first known instance of the total collapse of a tall building primarily due to fires."
- NCSTAR 1A pg 47 [pdf pg 89]
"Other than initiating the fires in WTC 7, the damage from the debris from WTC 1 had little effect on initiating the collapse of WTC 7."
- NCSTAR 1A p. xxxvii

NIST GEEFT VRIJE VAL TOE

 WTC7: NIST Finally Admits Freefall
Dat een imploderend gebouw sneller kan vallen dan een gewone valversnelling is theoretisch wel degelijk mogelijk als door explosies lucht uit het gebouw wordt geperst. NIST heeft de vrije val uiteindelijk toegegeven en zegt het zelf niet te kunnen verklaren.
Een gebouw dat door brand en lokale schade instort zal nooit symmetrisch vallen, aangezien de valbeweging vanzelf de weg van de minste weerstand vindt. Die weg is nooit loodrecht en symmetrisch naar beneden omdat dit juist de weg is van de meeste weerstand. Ieder gebouw is ontworpen om in de richting van de zwaartekracht de meeste weerstand te ondervinden.
WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part 1, Part 2 + frauduleuze free fall berekening, Part 3)
Gesteld dat de val ingeleid werd door explosies van gouvernementele springladingen, dan is het toch wel heel toevallig dat die hypothetische ladingen precies zaten waar de fundamentalisten de vliegtuig hadden gedirigeerd, namelijk ongeveer op de 96ste verdieping bij de noordelijke toren en ongelijkmatig verdeeld nabij de 81ste verdieping bij de zuidelijke toren. Omdat de zuidelijke toren lager geraakt werd, was de belasting op de plek van de brand groter, en begaf de constructie het daar eerder, hoewel de zuidelijke toren later getroffen werd.

Dit stukje gaat opnieuw uit van een onbewezen aanname, ditmaal alsof deze door 'de complotdenker' zelf is bedacht. Namelijk dat als de overheid springladingen zou hebben aangebracht, de fundamentalisten dan nog wel even die vliegtuigen exact op de juiste plek moeten invliegen. Dit zijn eigen invullingen. Skepsis gaat zozeer uit van de veronderstelling te maken te hebben met idiote complottheoretici, dat het zelf complotten gaat bedenken om te kunnen weerleggen.
CONFRONTING THE EVIDENCE
Wat critici van de officiŽle verklaring feitelijk hebben gedaan is het weerleggen van de officiŽle verklaring. Confronting the Evidence. Het is niet nodig om daar een nieuwe complothypothese tegenover te plaatsen. Het is voldoende om elke officiële claim te ontleden op waarheidsgehalte door er bevestigende dan wel compromitterende feiten bij te zoeken. Vooral dat laatste bleek zelden een probleem.
Hoe weten wij (critici) wat er op 9/11 exact is gebeurd? Wij weten dat niet. Wij weten dus evenmin of een afdeling binnen de overheid de gekaapte toestellen als drones heeft gebruikt, of andere toestellen, of dat kapers aan boord de toestellen zelf hebben bestuurd. Dat laatste is alleen erg onwaarschijnlijk aangezien de vluchtkarakteristieken vrij extreme omstandigheden laten zien, waarvan zelfs ervaren piloten die deze trajecten hebben gevlogen stellen dat het onmogelijke manoeuvres zijn geweest (met name Vlucht 175, WTC-2) voor mensen die nauwelijks kunnen vliegen. Zij zouden het zelf niet hebben kunnen nadoen.
Captain Russ Wittenberg is voormalig piloot van ondermeer twee van United Airlines bij de aanslagen betrokken vliegtuigen, Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 93 (Shanksville).
Russ WittenbergRuss Wittenberg: "Ik geloof niet dat het mogelijk is voor, zoals ik zei, voor een zogenaamde terrorist, om in een [Cessna] 172 te trainen, dan in een 757-767 klasse cockpit te springen en het vliegtuig verticaal en zijwaarts te navigeren. Het vliegtuig met snelheden te laten vliegen die de beperkingen van het ontwerp met meer dan 100 knopen overschrijden, met hoge snelheid een scherp hellende draai maakt, overschrijdend... mogelijk 5, 6, 7 G's trekt, om het vliegtuig (vervolgens) letterlijk uit de lucht te laten vallen. Ik zou het niet kunnen en ik ben absoluut zeker dat zij het ook niet konden."
Capt. Russ Wittenberg, U.S. Air Force Ė Retired commercial pilot
"ALLAH IS GROOT"
Men stelle zich voor hoe een duistere figuur van de Amerikaanse regering de terroristen nog hun laatste instructie geeft: 'Zorg er alsjeblieft voor dat je de noordelijke toren precies op het kruisje op deze foto raakt, want anders is de Amerikaanse regering in last.' En het antwoord van de terroristen: 'Ja meneer, daar zullen we aan denken, u kunt op ons rekenen, de Amerikaanse regering in verlegenheid brengen is wel het laatste wat we wensen. Allah is groot!' Het scenario is te belachelijk voor woorden. In feite zullen de terroristen (net als de complotdenkers) niet bedacht hebben dat een dergelijke klap gevolgd door grote branden het gebouw totaal zouden verwoesten.

Hier wordt de veronderstelling van een samenwerkingsverband met de fundamentalistische kaperpiloten nog even tot in het absurde doorgetrokken. Dat scenario is inderdaad te belachelijk voor woorden. Reden om de strohalm van een ééndimensionale visie in dit artikel, uit te breiden naar wat meer variabelen. En is het niet juist de taak van zowel de wetenschapper als de journalist om in een constant gevecht om waarheidsvinding lak te hebben aan elke vorm van geautoriseerde kennis?
De bewijzen van overheidswege over 9/11 zijn stuk voor stuk boterzacht of ontbreken volledig. Op grond daarvan zijn oorlogen begonnen en drijft de wereld op een angstdoctrine die zijn weerga niet kent. Zolang de aanvangsvoorwaarden voor deze koers niet bewezen zijn (er is zelfs nog nooit een schuldige berecht) kunnen we spreken van een doctrine en een officiŽle complottheorie.
GESMOLTEN STAAL
De complotdenkers hebben nog meer argumenten gezocht bij hun centrale stelling. Zo zijn er berichten over 'gesmolten staal' in het puin van de torens. Dat zou niet kloppen, immers staal smelt pas bij ruim 1500 graden Celsius, en vliegtuigbrandstof haalt maar 800 graden Celsius. Nou brandde er natuurlijk heel wat meer dan alleen kerosine, maar hoger dan 1000 graden Celsius zal de temperatuur niet geweest zijn, oordelen de deskundigen. Er zijn berichten over geel gloeiende stalen delen, hetgeen er inderdaad op wijst dat die temperatuur gehaald is.

Dat er sprake was van gesmolten staal is aangetoond met filmbeelden, gevonden staalresiduen en het wordt bevestigd door ooggetuigen. Luchtfoto's met speciale warmte-sensoren, genomen door NASA, bevestigen bovendien dat ondergronds sprake was van extreme hittebronnen, zelfs weken na de aanslagen.
 9/11: NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
De complotdenkers maken hier meerdere fouten: in de eerste plaats raakt staal al een groot deel van zijn sterkte kwijt lang voor het gesmolten is. Bij 650 graden Celsius is het al de helft van zijn sterkte kwijt, en bij 1000 graden is er nog maar 10 procent van de oorspronkelijke sterkte over. De tweede fout is de oorsprong van het verhaal over 'gesmolten staal'. Als metaal smelt en daarna weer stolt, ziet men een vormeloze massa grijsachtig materiaal. Alleen door nauwkeurig onderzoek kan men dan nagaan of het staal of aluminium is. Aluminium smelt echter al bij 660 graden. Sommige complotdenkers verwarren geel- en oranjegloeiend met gesmolten, wat natuurlijk bij staal niet klopt. Afgezien nog daarvan is niet duidelijk waarom explosieven staal zouden smelten. Een kilo explosief produceert minder warmte dan een kilo steenkool, en het veroorzaakt een klap doordat die energie opeens vrijkomt; daar wordt die energie niet meer van. Alleen als door een bijzondere constructie alle energie op ťťn plek wordt geconcentreerd, zoals bij een antitankwapen, kan een klein deel van een metalen constructie verdampt worden. Maar dat geeft geen poelen van vloeibaar metaal. Dus de aanwezigheid van gesmolten metaal zegt niets over een mogelijk explosieve oorzaak.

EXTRA DRAAGKRACHT
Staal verzwakt inderdaad al bij temperaturen die bereikt worden met brandende kerosine. Wat men hier vergeet te noemen is dat stalen hoogbouw met een veel grotere draagkracht wordt ontworpen dan voor het gewicht dat daadwerkelijk hoeft te worden gedragen. Gebouwen moeten immers orkanen, forse branden en zelfs explosies kunnen weerstaan. In februari 1965 liet één van de partners van het bouwkundig bureau dat de Twin Towers ontwierp (Emery Roth & Sons) een telegram uitgaan met de verzekering dat bij dit ontwerp zelfs sprake was zestien maal de stevigheid van een conventionele (staal)constructie.
De Twin Towers waren ontworpen om zelfs een crash met een Boeing 707 te kunnen weerstaan, een viermotorig straalvliegtuig dat destijds ongeveer de grootte had van de tweemotorige Boeings 767 die in 2001 in de Twin Towers zijn gevlogen. Gebouwen als de Twin Towers kunnen temperaturen zoals bereikt met open kerosinebranden gemakkelijk weerstaan.
Men vergeet hier ook dat als een gebouw op diverse etages in brand staat, de hitte zich beperkt tot deze etages. Instortingen bij stalen hoogbouw of wolkenkrabbers zijn om die reden altijd zeer plaatselijk en tasten de totale constructie nauwelijks aan. In 1975 heeft de noordtoren (WTC1) drie uur over een lengte van zes verdiepingen als een toorts gebrand en er was geen structurele schade aan de dragende kolommen.

 Twin Towers berekend op inslag door verkeersvliegtuig

  Waarom stalen bouwconstructies ook na langdurige branden niet instorten
 New York Times: Trade Center Hit By 6-Floor Fire - 1975: Grote brand over zes verdiepingen WTC1

BOUWVEILIGHEID
De exacte oorzaak van instortingen zoals op 9/11 was eveneens cruciaal voor het zeker stellen van de toekomstige bouwveiligheid van hoogbouw in steden. Immers, de Twin Towers hebben veel te kort gebrand om de massieve staalconstructies over een groot oppervlak sterk te kunnen verhitten. WTC-1 brandde 102 minuten, WTC-2 brandde 56 minuten. Grote hoeveelheden zwarte rook wezen op zuurstofarme branden. Brandweerlieden verbleven net als andere personen levend in de impactzone, en dat terwijl het staal het door de hitte begaf? Als brand dan toch de oorzaak was, dan zijn wereldwijd vele miljoenen mensen die wonen in of bij stalen hoogbouw constructies, in groot gevaar.
STEVEN E. JONES
Een van de complotdenkers is de fysicus Steven E. Jones, die eerder zijdelings betrokken was bij het debacle van de koude kernfusie. Hij was een belangrijk man in de Scholars for 9/11 Truth. Hij geloofde in gesmolten staal. Toen de universiteit hem betaald verlof gaf 'om zijn beweringen over de aanslag op het WTC te overdenken' besloot hij om per 1 januari 2007 ontslag te nemen. Een maand daarvoor stapte hij uit de 'Scholars'-club, en zijn webpagina met zijn WTC-theorie is dan ook niet meer op de Brigham Young-universiteit te vinden.

Ditmaal een poging om het onderzoek door wetenschappers te ver-engen tot één man. Een staaltje van veroordeling door associatie. Niet eens met feiten. Het aantal wetenschappers dat zich inmiddels met de kwestie bezighoudt is enorm gegroeid. Niettemin was ook in 2007 de hoeveelheid informatie aanzienlijk. Deze website (Waarheid911) bestond toen al en aan de inhoud en strekking van de beschreven feiten en omstandigheden hebben we niets hoeven te veranderen.
ROOKPLUIMEN
De rookpluimpjes die uit het instortende gebouw kwamen, zouden een andere aanwijzing vormen voor het gebruik van explosieven. De mechanica van het instorten is in dit geval dat als een vloer getroffen wordt door de vallende massa erboven, deze als door een gigantische hamer naar beneden geslagen wordt, waarbij de lucht die zich tussen deze vloer en de vloer daaronder bevindt natuurlijk naar buiten gestoten wordt. Hoe sneller de val, hoe krachtiger die uitstoot. Dat ziet men dan ook: de pluimen volgen de instorting in plaats van daaraan vooraf te gaan, en worden naar beneden toe intenser. Het hele proces van beschadiging en verzwakking en uiteindelijk falen van de structuur is in groot detail uitgezocht door circa 200 technici en geleerden die er flink op gestudeerd hebben.

Squibs of pluimen uit de Twin Towers
 Kort fragment met Ray Griffin over o.a. deze 'squibs'
Een sterke opinie is deze debunkers van zogenaamde complottheoretici niet vreemd. Wie de beelden kent weet dat de pluimen niet alleen voorkwamen vlak onder de instortingen, maar ook ver daaronder.
Als dit artikel over psychologie was gegaan dan behoorde dit ongetwijfeld tot de psychologie van de koude aarde. Dit is echter fysica en dan zijn dit soort analyses wel erg flauw. De opmerking dat het uiteindelijke falen van de structuur grondig is uitgezocht door circa 200 technici en geleerden die 'er flink op gestudeerd hebben', is eveneens een drogredenering. In werkelijkheid hadden wetenschappers een beperkte toegang tot bewijsmateriaal, werd de crime-scene vrijwel direct met buldozers betreden en is er nooit onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven.
"PULL IT"
In WTC-7 vielen geen slachtoffers, maar het gebouw werd zwaar beschadigd door de instorting van de grote torens. Aan de zuidzijde van het gebouw ontstond een gat van 20 verdiepingen hoog, met grote branden op diverse verdiepingen. In WTC-7 was echter voldoende tijd om te ontsnappen. Zo tegen drie uur 's middags realiseerde de brandweer zich dat ze verder machteloos waren, en dat het gebouw op instorten stond. De brandweercommandant gaf na overleg met eigenaar Silverstein van het gebouw aan zijn manschappen de opdracht het gebouw te verlaten, waarna ruim twee uur later het gebouw ook inzakte. De term die in dit verband gebruikt werd, 'pull it', heeft aanleiding gegeven tot het idee dat er demolitie was bevolen, en dat er dus een openlijke verspreking op de tv was door het gebruik van demolitiejargon (door personen die geen deskundigen waren op dat gebied), maar in de context is duidelijk dat er bedoeld was 'het (groepje brandweerlieden) terugtrekken' dat nog in het gebouw was.

De term “pull it” is nooit gebruikt als beslissing om brandweerpersoneel uit Gebouw 7 te halen, om het simpele feit dat er geen brandweerlieden aanwezig waren.
FEMA: “(…)"WTC7 stortte in ongeveer 7 uur na de instoring van WTC1. Aanwijzingen voorafgaand geven aan dat, door gebrek aan water, geen actie tot handmatige brandbestrijding is ondernomen door FDNY (brandweer New York)."
Bron: FEMA, World Trade Center Building Performance Study; Chapter 5.

 Danny Jowenko - Explosievendeskundige over WTC7
De term “pull it” kan slechts zijn genomen als beslissing om het gebouw gecontroleerd op te blazen. Dit blijkt ook uit het artikel "Shame on Jesse Ventura" in Fox News (2010), van een journalist die het wilde opnemen voor de opdrachtgever Larry Silverstein. Hij hoorde dat Silverstein de opdracht gaf. Deze journalist besefte kennelijk niet dat het opblazen van een gebouw dagen of zelfs weken in beslag neemt. Waarom zou men gecontroleerde sloop toepassen op een gebouw dat op het punt staat in te storten? Het zou levensgevaarlijk zijn om daar mensen explosieven te laten aanbrengen.
Jeffrey Scott Shapiro/ FoxNews:
"Gouverneur Ventura en vele 9/11 "Truthers" beweren dat explosieven van de overheid
's middags de instorting van Gebouw 7 hebben veroorzaakt. Dit is onjuist. Ik weet dit omdat ik mij herinner hoe ik alle 47 verdiepingen van Gebouw 7 plotseling en geruisloos voor mijn ogen zag verpulveren. Kort voordat het gebouw intortte, werd mij door enkele politieagenten van de NYPD en medewerkers van Con-Edison verteld dat Larry Silverstein, de project-ontwikkelaar van One World Financial Center, aan de telefoon was met zijn verzekeringsmaatschappij om te zien of zij de gecontroleerde sloop van het gebouw wilden goedkeuren, aangezien de fundamenten reeds onstabiel waren en het verondersteld werd in te storten."

 EIGENAAR SILVERSTEIN: "The smartest thing to do is pull it"
 Barry Jennings Uncut || Louder Than Words || Explosives, WTC7


GEHEIMHOUDING
Het hele idee van gecontroleerde demolitie faalt nog om andere redenen. Normaal werken demolitie-experts in leegstaande en gestripte gebouwen, en zij moeten op tal van zorgvuldig berekende plaatsen springladingen aanbrengen, gaten boren, de ladingen met kabels verbinden, enzovoorts. Dat neemt nogal wat tijd en het is ondenkbaar dat dit onopgemerkt kan gebeuren in een groot kantoorgebouw dat volop in gebruik is. En dan hebben we het nog maar niet over het risico dat een van de werknemers die de ladingen moeten plaatsen zijn mond voorbij praat. Dat is een algemeen aspect van samenzweringstheorieŽn. De aanhangers daarvan zijn nogal optimistisch over de mogelijkheid om dingen geheim te houden. Welke samenzweerder zou echter zelfs maar het risico durven lopen dat iemand zijn mond voorbij praat?


 9/11 WTC Employee Discusses pre 9/11 Power Downs
KLOKKENLUIDERS
In de periode voor de aanslagen zijn meerdere power downs geweest onder het motto van onderhoudsherstel. In het weekeinde voorafgaand aan de aanslagen, op 8 en 9 september 2001 was in de zuidtoren een volledige stroomuitschakeling van 36 uur. De stroomonderbreking werd drie weken van tevoren aangekondigd zodat de volledig computerafhankelijke bedrijven tijdig maatregelen konden nemen.
 Stroomonderbrekingen WTC
De kans dat werknemers die voor een dergelijk monstrueus misdrijf zijn ingezet vervolgens zullen gaan praten is niet groot. Zij die het deden werden meestal niet geloofd of zijn na het praten een stuk slechter af. Hoe groter het misdrijf, hoe sceptischer de ontvangst door de media. Het argument dat samenzweringen onlogisch zijn omdat mensen hun mond voorbij praten wordt tegengesproken door vele voorbeelden uit de geschiedenis.
53 ADMITTED False Flag Attacks
 Docu: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers (toont complexiteit en risico's van lekken staatsgeheimen)

Ook bij 9/11 werden ooggetuigen en deskundigen buiten het onderzoek gehouden. Sommigen kregen met de zwaarste juridische middelen een spreekverbod opgelegd. Veel informatie over 9/11 komt van functionarissen uit het veld of middenkader, mensen die vervolgens zwaar werden geridiculiseerd en/of vervolgd. Deskundigen uit lagere echelons voeren normaal gesproken zelden het woord. Zij worden door hun meerderen bewust uit beeld gehouden. Ze zijn niet opgeleid in spin, niet gevormd door manipulatie. Ze zeggen vaak eerlijk wat ze weten.

Topfunctionarissen domineren als autoriteit de meeste mediaverslagen. Dit is betreurenswaardig want meestal werken zij onder de onzichtbare stolp van een politiek of corporatief netwerk, vaak onder beiden. Die belangen gaan in de praktijk vòòr het belang van waarheidsvinding. Toch hebben een groot aantal mensen in hoge posities zich expliciet tegen de officiële complottheorie uitgesproken. Sommigen verloren hierdoor hun baan, velen waren al gepensioneerd of uit functie en voelden zich om die reden vrijer om te spreken. Deze mensen steken enorm hun nek uit, maar hun stem wordt nauwelijks gehoord door de mainstream nieuwskanalen. Via deze kanalen ondervinden klokkenluiders daarom evenmin bescherming.
9/11 In The Academic Community
 Buying the War - A documentary exploring how mainstream media failed to question the war in Iraq
NEGATIEVE ASSOCIATIE
Een andere oorzaak waardoor de juiste informatie niet bij de nieuwsconsument terecht komt is het buitensporig en kritiekloze gebruik van memes in de media en via internet. Memes zijn ‘besmettelijke’ informatiepatronen. Woorden als Complotdenker, Terrorist of Buitenlander definiëren binnen een informatiepatroon direct een gevoel. Wanneer dergelijke gevoelens aldus emotioneel zijn verankerd laten ze zich moeilijk weerleggen. Deze kennis van het manipuleren van informatiepatronen is ideaal voor propagandadoeleinden en wordt hiervoor veelvuldig toegepast.
Voorbeeld: Sadam Hoessein zou nauw hebben samengewerkt met Al Qaeda en bijna in staat zijn geweest om op de VS een atoombom af te sturen. Bush: " ... we cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud."
Dit soort aangetoonde leugens rijgt zich telkens opnieuw aan elkaar. Ook gaat het niet altijd om wat we horen, maar juist om wat we niet horen. Mensen nemen de onvolledige en vaak foutieve informatie massaal over van de media en hoewel niemand er het fijne van weet resoneren de leugens als onaantastbare waarheden al snel door ons collectieve bewustzijn. Mochten de onwaarheden aan het licht komen dan zijn ze meestal reeds geschiedenis.
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
The Center for Public Integrity telde in twee jaar na 9/11, in aanloop naar de oorlog tegen Irak, op zijn minst 935 gelogen verklaringen van president Bush en zeven van zijn top officials, waaronder Dick Cheney, Condoleezza Rice en Donald Rumsfeld.
SLOOPEXPERTS
Ten slotte, na de aanval werd het terrein opgeruimd. Honderden mensen, waaronder vele van de beste sloopexperts van het land waren daar negen maanden bezig. Niemand van hen heeft gerapporteerd dat hij ook maar iets gezien heeft dat op het gebruik van explosieven wijst. Dat geldt trouwens ook voor dingen als gesmolten staal en dergelijke. Op de website van de sloopexperts is hierover veel te vinden.


 NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
Zoals eerder opgemerkt hielden advocaten het bewijsmateriaal weg uit de handen van technici. Eén genoemde reden daarvoor was de angst voor schadeclaims. We weten evenmin wat er met eventuele rapportages gebeurd is. Dat de vondst van vluchtrecorders buiten het officiële circuit werd gemeld was omdat brandweermannen door de FBI een zwijgplicht opgelegd hadden gekregen. Drie van de vier recorders werden op Ground Zero teruggevonden.
Sibel Edmonds en andere klokkenluiders is met zware juridische middelen het zwijgen opgelegd. De 9/11 Commissie heeft getuigen niet gehoord of getuigenissen, zoals van William Rodriguez, volledig weggelaten.
 The Corbett Report: A Guide to the 9/11 Whistleblowers
Volgens voormalig explosievendeskundige Tom Sullivan, van de eerder genoemde Loizeaux broeders (Controlled Demolition Inc), zijn voor het neerhalen van een gigantisch gebouw relatief weinig middelen nodig. Militaire gecontroleerde demolitie en toepassingen in de filmindustrie gebruiken al jarenlang de meer moderne en wat duurdere technieken waarbij springladingen radiografisch tot ontploffing worden gebracht. Veel gebruikte met koper beklede RDX ladingen branden geheel in zichzelf op. Men vindt er niets van terug. Wat het gesmolten metaal betreft, daar zijn zeer goede getuigenverklaringen van (zie ook de video).
Onafhankelijkheid 9/11 Commissie
Tegenwerking Advocaten
House Science Committee verontwaardigd over tegenwerking

Tom Sullivan - Explosives Technician - Loader - NL-ondertiteling
A Government Researcher -from NIST- Speaks Out --- NL ondertiteling
SEISMOGRAFEN
In verband met de aanval op het WTC hebben de samenzweringsdenkers nog wel andere pijlen op hun boog. Zo zouden seismogrammen aantonen dat er explosieven gebruikt zijn, alsof een gebouw van een miljoen ton dat naar beneden valt geen dreun kan geven. Alle verdacht uitziende stalen balken en andere bewijzen zouden met onmatige haast zijn weggesmokkeld. Dat dit in vrachtwagens gebeurde die zoals gebruikelijk met een GPS-zender zijn uitgerust, wekt eveneens argwaan. Steven Dutch bespreekt dit op zijn website in meer detail.

De algemene bewering dat een naar beneden stortend gebouw een dreun kan geven is op zichzelf niet vreemd, maar hier probeert Skepsis opnieuw met een karikatuur het nogal boude uitgangspunt intact te houden dat complotdenkers een stel idioten zijn. Wellicht kan Skepsis proberen om Maarten van Rossem te evenaren. Spottend alles weggrappen met een oneliner, alleen is dat niet de wetenschappelijke benadering die deze fundamentalistische wetenschapsclub zo graag pretendeert.
COLUMBIA OBSERVATORY
Het zijn in eerste instantie medewerkers geweest van het Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory bij Palisades (natuurpark) in Rockland County, 34 kilometer ten noorden van het WTC-terrein, die aan de bel trokken. Uiteraard hebben zij net als vele andere klokkenluiders onder grote druk hun beweringen afgezwakt, maar niet teruggenomen. Hun punt is dat grote piekgolven werden geregistreerd voorafgaand aan wat zich laat aanzien als de daadwerkelijke instorting. Deze seismologen hebben hier uiteraard ervaring mee, aangezien steden als New York vol staan met wolkenkrabbers die bij gecontroleerde sloop karakteristieke seismologische patronen laten zien.
CRIME-SCENES GERUIMD
Dat de crime-scenes werden geruimd voordat er een grondig onderzoek heeft kunnen plaatsvinden en voordat belangrijk bewijsmateriaal in veiligheid werd gebracht, is geen geheim. De afgelopen jaren is via de wet voor Vrijheid van Informatie videomateriaal afgedwongen dat NIST nooit wilde afstaan. Daarop is te zien en te horen wat getuigen al jarenlang beweerden, maar wat door mainstream mediakanalen nooit werd doorgegeven aan het grote publiek.
In november 2012 is opnieuw een seismologisch onderzoek gepubliceerd met daarin de laatste bevindingen na bestudering van alle data. Het komt er op neer dat ook de uitkomsten van dit onderzoek in conflict zijn met de officiële verklaringen over de oorzaken van de instortingen van drie wolkenkrabbers op 11 september 2001.
 Were Explosives the Source of the Seismic Signals Emitted from New York on 9/11?
Seismografische Data Twin Towers
Architects & Engineers for 9/11 Truth: Debunking the Real 9/11 Myths Why Popular Mechanics Can't Face up to Reality: Part 1| Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 | Part 8 | Part 9
  PENTAGON
De aanval op het Pentagon is ook voorwerp van twijfel. Vlak daarna was het in de verwarring niet duidelijk of het vliegtuig zich vlak buiten het gebouw de grond in had geboord of dat de Boeing 757 van vlucht 77 de betonnen structuur was binnengevlogen. Toen CNN-journalist Jamie McIntyre werd gevraagd wat hij daarover kon zeggen, antwoordde hij naar waarheid dat voorzover hij kon zien er nergens nabij het Pentagon een vliegtuig was neergestort. Die opmerking wordt door de complottheoretici verdraaid tot 'nergens sporen van een vliegtuig'.

Pentagon inslagpunt
Inslaggebied Boeing 757 - 200' — Pentagon
Het eerste half uur na de impact van Vlucht 77 in het Pentagon stonden de muren van het gebouw nog overeind. Daarin was een gat zichtbaar waarvan alleen Hans Klok zich kan voorstellen dat er een grote Boeing 757 doorheen kan. De FBI beschikt in totaal over 85 in beslag genomen beveiligingstapes, zowel vanaf het dak van het Pentagon als van bedrijven in de nabije omgeving. Dat hiervan tot op heden niets is vrij gegeven, behalve wat video frames die nietszeggend zijn, is zeer merkwaardig.
WEINIG OVEREENSTEMMING
Binnen de gelegenheidscoalitie van 9/11 waarheidszoekers bestaat weinig overeenstemming over wat er exact zou zijn gebeurd. Sommige deskundigen en wetenschappers houden het op een vliegtuig, anderen menen dat het gebouw van binnenuit is geëxplodeerd waarbij onderdelen van een vliegtuig naar buiten zijn geblazen (en vervolgens snel geruimd door een ploeg die daarmee de crime-scene schond). Weer anderen spreken over een raket of een drone. Dit soort vragen zijn echter niet opgeroepen door CNN-journalist Jamie McIntyre, zoals Skepsis dat stelt.
ROUTE VLUCHT 77 PENTAGON
Ook de route van Vlucht 77 roept vragen op. Het toestel maakte een flinke omweg om het Pentagon op een uiterst moeilijk aanvliegpunt over de begane grond binnen te vliegen. Een erg riskante onderneming voor onervaren kaperpiloten waarmee ze hun missie makkelijk konden laten mislukken. Gemakkelijker was geweest om het Pentagon lukraak vanuit de lucht aan te vliegen, met een veel grotere kans op meer slachtoffers. Het Pentagon werd geraakt in het kantoor voor budget-analyse (verlies: 34 van de 45 werknemers) waar onderzoek werd gedaan naar sporen van de 2.3 triljoen dollar die door Rumsfeld de dag ervoor op Nationale televisie als vermist waren opgegeven. Dit gedeelte was juist gerenoveerd, extra versterkt en weer in gebruik genomen. Er werkten een minimale hoeveelheid mensen en geen hoog geprofileerde functionarissen. Om deze redenen en meer (het bestek is hier te beperkt om alles te bespreken, zie voor meer uitgebreid de volledige website) is het gerechtvaardigd om van de Amerikaanse regering hierover antwoorden te eisen. Die zijn er nooit gekomen.
De aanval op het Pentagon is omgeven door zoveel geheimhouding (bovendien niet te rijmen met diverse observaties) dat het door de 9/11 waarheidsbeweging met enig voorbehoud wordt besproken. Veel informatie over het Pentagon tijdens 9/11 compromiteert de officiële verklaring, maar er zijn andere goed te markeren onderdelen in het 9/11 drama waarover eenduidiger en daarom hardere conlusies kunnen worden getrokken. Vanwege de enorme tegenwerking die de waarheidsbeweging vanuit media en politiek ontmoet is het van belang om dit laatste als prioriteit naar voren te schuiven.
Los Angeles Times (cashed by 911Research): It was the only area of the Pentagon with a sprinkler system, and it had been reconstructed with a web of steel columns and bars [and blast-resistant windows] to withstand bomb blasts.... While perhaps 4,500 people normally would have been working in the hardest-hit areas, because of the renovation work only about 800 were there.
PENTAGON II
De Fransman Thierry Meyssan beweerde in zijn boek L'effroyable imposture dat het geen vliegtuig was geweest, daarvoor was de schade te gering. Het Pentagon is echter een heel ander soort gebouw dan zo'n wolkenkrabber met een gevel die vrijwel geheel van glas is. Dat er in het Pentagon een vliegtuig naar binnen is gevlogen is evident. De brokstukken ervan waren makkelijk te vinden, hoewel er buiten het Pentagon meest kleine stukken waren. Het vliegtuig trof met zijn vleugels een aantal lantarenpalen, en als het een of andere raket geweest was, zoals sommigen beweren, dan had die wel een heel rare baan gevolgd, gelet op de afgebroken lantarenpalen.

Stichting Skepsis laat zich door autoriteiten erg gemakkelijk overtuigen, ook als het gaat om politiek en militair hoogst gevoelige kwesties die nooit wetenschappelijk zijn hard gemaakt. Rond het Pentagon is zoveel verwarrend en tegenstrijdig materiaal opgedoken dat alleen dat feit al een strafrechtelijk onderzoek zou rechtvaardigen. De hoeveelheid inhoudelijke tegenspraak maakt het, in combinatie met alle achtergehouden informatie, onmogelijk voor onafhankelijke onderzoekers om meer duidelijkheid te krijgen. Het maakt echter wel duidelijk dat de officiŽle verklaring veel meer vragen oproept dan antwoorden geeft.
Washington Post - 9/11 Panel Suspected Deception by Pentagon
Datarecorder (FDR) produceerde drie afwijkende vliegroutes
Pentagon
VLUCHT 93
Vlucht 93, waarschijnlijk door de terroristen bedoeld voor het Capitool of het Witte Huis, stortte neer doordat de passagiers zich realiseerden wat er te gebeuren stond, en terugvochten. Ook dit wordt door de 'sceptici' betwijfeld. Sommigen beweren dat het werd neergeschoten, anderen dat het veilig landde. Dat laatste verhaal is ontstaan door een verkeerd bericht over Vlucht 1989. Associated Press corrigeerde dat bericht snel, maar de oorspronkelijke versie zingt nog steeds rond in complotdenkerskringen. De verdeling van brokstukken op de plek waar Vlucht 93 neerstortte, enkele kilometers ten noorden van Shanksville in de staat Pensylvania, komt overeen met wat je in zo'n geval verwachten zou. De neerschiettheorie berust op een veronderstelde veel bredere verdeling van brokken, onder meer tot in een nabij gelegen meer. Dat waren echter stukjes papier die natuurlijk gemakkelijk ver weg kunnen waaien.


 Impact suggereert steile inslaghoek
We kennen allemaal de beelden van neergestortte vliegtuigen. De opmerking hierboven dat de verdeling van brokstukken op de plek waar Vlucht 93 neerstortte overeenkomt met wat je in zo'n geval kunt verwachten, is van een verbijsterende gemakzucht. Het toestel zou volgens de offiŽle lezing vrijwel recht in de grond zijn beland, maar er was niets te vinden. Indien het vliegtuig zou zijn neergeschoten, dan was de spreiding van wrakstukken enigszins te verklaren geweest. De nieuwsverslagen van direct na de crash (zie link) geven het beeld van een inslaggebied dat aan niets doet denken aan het neerstorten van een Boeing 757.
Eerste nieuwsverslagen over Vlucht 93 vanuit Shanksville, Pennsylvania
Vlucht 93 crash waarschijnlijk gesitueerd op bestaande krater
NORAD
Boze opzet wordt ook vermoed achter het feit dat de aanvallers van de WTC-torens niet sneller werden onderschept door het North American Aerospace Defence Command (NORAD). Maar zo makkelijk is het niet om een vliegtuig te onderscheppen. Eerst moet men natuurlijk weten dat er iets te onderscheppen valt. De terroristen hadden de radartransponders uitgeschakeld, zodat het niet zo makkelijk was te weten waar de vliegtuigen zich bevonden tussen alle andere vliegtuigen die er toen rondvlogen. Anderhalf uur vanaf het ogenblik dat men zich realiseert dat er iets aan de hand is tot het ogenblik dat een straalvliegtuig van de luchtmacht in de buurt kan komen, is zelfs met werkende transponders niets uitzonderlijks. Maar zoveel tijd was er helemaal niet.

SKEPSIS HOUDT FOCUS OP 'DOMME BOODSCHAPPER' IN PLAATS VAN OP INHOUD
Stichting Skepsis focust op boodschappers van pseudowetenschappen en aanverwant nieuws. Een duiding die al in aanvang een veroordeling is, want Skepsis opinieert met wetenschappelijke correctheid als vertrekpunt. Maar hoe wetenschappelijk correct is deze aanpak zelf?
Veelal ten onrechte wordt aan berispte boodschappers een holistisch (vijand)beeld toegedicht, alsof hun interpretatie van feiten naadloos past in een al dan niet vijandig systeem. Skepsis suggereert inhoudelijke standpunten te toetsen, maar is in wezen op groepen gericht. Ze gaat uit van clichématige veronderstellingen die door een gebrek aan precisie soms nauwelijks kunnen worden weerlegd. Skepsis duikt op onverdedigbare speculaties om vervolgens elke onderzoeker inclusief het bertreffende onderwerp ermee te generaliseren en brandmerken.
Voor een club van 'wetenschappers' is dat opmerkelijk omdat het indruist tegen de wetenschappelijke moraal en methodiek. Skepsis heeft zich bijvoorbeeld merkbaar niet verdiept in de mores van 9/11 en zocht op notoire debunkersites de documentatie die het wenste om zich omhoog te duwen ten koste van critici en onderzoekers. Negatieve associatie wordt niet geschuwd.
CONCLUSIE
Van een open houding bij Skepsis is geen moment sprake. Wie met wetenschappelijke pretenties en geleende teksten anderen de maat neemt door omstreden stellingnames met de natte vinger te weerleggen, zich gesteund wetend door de conventionele wijsheid, de publieke opinie en de schijn van de wetenschappelijke methode, die gebruikt wetenschap als een schaamlap om eigen ego's op te poetsen of belangen te dienen buiten de wetenschap om.
NORAD vertelde de 9/11 Commissie de ene leugen na de andere (WaPo). Er zijn stemmen opgegaan om functionarissen van NORAD om die reden te vervolgen. Dit haalde zelfs de mainstream pers. Washington (Witte Huis en Congres), Arlington (Pentagon) en New York (financieel centrum) zijn omringd door een netwerk van militaire vliegvelden. Het gebied beschikte ook in 2001 over de meest geavanceerde radarsystemen ter wereld. Er is bewijs dat de gekaapte toestellen ook daadwerkelijk gevolgd zijn, zowel door de luchtverkeersleiding als door de Secret Service.
GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG GEVOLGD
Opmerkelijk genoeg bevonden zich op het moment van de kapingen wegens oefeningen drie hypermoderne luchtcommunicatiecentra in het luchtruim, de zogenaamde [doomsday] E4B toestellen van defensie. Vliegtuigen van waaruit zelfs tijdens een grote kernramp het land kan worden geleid. Eén van de toestellen vloog momenten na de aanslag in het Pentagon hoog over het Witte Huis, dit tot grote schrik van dienstdoende agenten van de Secret Service. Ook over deze aanwezigheid in verboden luchtruim is nooit door officiële onderzoekers, noch door de overheid gesproken.
MYSTERY PLANE (CNN)
Het beschermen van strategische objecten staat nauw omschreven in militaire protocollen. Het zoeken en onderscheppen van toestellen die afwijken van de koers is één van die taken. Bij directe dreiging is het laten surveilleren van hypermoderne gevechtstoestellen boven strategische kwetsbare posities iets wat een kind kan bedenken. Op 9/11 duurde het ruim anderhalf uur voordat gevechtsvliegtuigen eindelijk deze posities innamen. Toen was alles al voorbij.
Wat de onderscheppingen betreft. Volgens voormalig FAA luchtverkeersleider, Robin Hordon, die de vliegzone rond New York goed kent, hebben onmiddellijke en snelle onderscheppingen de tien jaar voor 9/11 gemiddeld 75 tot 150 maal per jaar plaats-gevonden. "In die tien jaar zijn er NUL lage snelheid, vertraagde reactie en lage prioriteitsonderscheppingen gemeld." Een onderschepping mag op zijn langst 20 minuten duren.
Gekaapte toestellen langdurig op radar gevolgd
Former Air Traffic Controller Robin Hordon speaks out on 9/11
FEMA
Ten slotte zou de Federal Emergence Management Agency (FEMA) al van tevoren zijn ingelicht. Het 'bewijs' daarvoor bestaat uit een verspreking op tv van Tom Kenney tijdens een praatprogramma (Dan Rather) op donderdagavond 13 september. Hij zei dat hij maandagavond arriveerde, en de volgende morgen meteen aan het werk ging. Dat is het soort van vergissing dat kan gebeuren als je 48 uur in touw bent geweest. Kenney kwam natuurlijk dinsdagavond aan, en dat is ook uitvoerig gedocumenteerd. De 'sceptici' accepteren dit niet en onderbouwen hier hun hypothese van voorkennis mee.
Dat een team van FEMA, het ‘National Urban Search and Rescue’ team, niet op 10 september aankwam maar op 11 september is niet door Kenney toegegeven. De Boston Herald kreeg zijn vrouw te pakken die 'toegaf' dat haar man zich had vergist. Maar dan zegt Kenney zelf in een later interview dat hij de dag niet meer weet. Het valt met beschikbare informatie niet te controleren. De waarheid blijft onduidelijk omdat niet helder is of Kenney onder druk stond om zijn statement te corrigeren.
In het betreffende interview met Dan Rather op donderdag 13 september zegt hij maandagavond laat in New York City te zijn aangekomen en dinsdagochtend in actie te zijn gekomen. Het is niet vreemd dat hij daarin werd geloofd.
GEFUNDEERD WANTROUWEN
Dat er gefundeerd wantrouwen is blijven hangen heeft meerdere redenen. Maanden voor 9/11 plande FEMA in New York een grote oefening tegen bio-terreur: TRIPOD II Biowarfare Exercise. Gepland: 12 september 2001. De oefening werd ondersteund vanuit The Office for Domestic Preparedness, een operatie die op 8 mei 2001 door George Bush aan Dick Cheney werd toegewezen. TRIPOD II maakte deel uit van de veel grotere oefening Global Guardian, die normaal gesproken in oktober was gepland, maar die in maart dat jaar naar 11 september werd verplaatst. Hierin zouden ondermeer kamikaze acties met vliegtuigen worden gesimuleerd.
9/11 War Games of September 11th (911Truth.org)
RUMSFELD - WIJZIGING BEVELSTRUCTUUR
Donald Rumsfeld
Rumsfeld tijdlang niet op zijn post - Source: CNN
Op 1 juni 2001, drie maanden voor de aanslagen, vond bovendien een absurde wijziging plaats in de militaire bevelstructuur. Vanaf dat moment was voor het onderscheppen van een gekaapt vliegtuig toestemming nodig door de minister van defensie. Deze minister (Rumsfeld) was tijdens de aanslagen een tijdlang onbereikbaar en medewerkers kregen hem niet te pakken.
Wijzigingen in militaire bevelstructuur
HistoryCommons: Rumsfeld Spends Brief Time at Pentagon Crash Scene; Accounts Conflict over Details
De commandopost voor TRIPOD zou worden opgezet op Pier 92 op 10 september. Dit is niet ontkend in verklaringen die wel ontkenden dat het team van Tom Kenney er al was. FEMA heeft evenmin de TRIPOD oefening genoemd om daarmee de verwarring te verklaren, want hoewel de vele War Games op 11 september sterke vragen oproepen, was een voorbereiding in New York enkele dagen voor een grote oefening op 12 september op zichzelf niet vreemd te noemen.
RUDY GIULIANI
Toenmalig burgermeester van New York Rudy Giuliani sprak over deze oefening in een getuigenverklaring voor de 9/11 Commissie op 18 en 19 mei 2004. Dit is het enige verhoor uit die dagen dat op de website van de commissie is weggelaten. Of Giuliani iets fout zei?
Rudy Giuliani: “… de reden dat Pier 92 werd geselecteerd als commandocentrum was omdat er de volgende dag, op 12 september, op Pier 92 een oefening zou worden gehouden. Er waren honderden mensen, van FEMA, van de Federale Regering, van de staat, van het Staat Rampen Management Kantoor (State Emergency Management Office (OEM)), en zij bereidden zich voor met een oefening tegen een biochemische aanval. Dus dat was de plaats waar zij de oefening zouden houden. De spullen waren er al, dus konden we daar, binnen drie dagen, een commandocentrum opzetten dat twee-en-een-half maal zo groot was als het commandocentrum dat we verloren in World Trade Center 7. En het was van daaruit dat de rest van het zoek- en reddingswerk werd afgemaakt.”
9/11 War Games
Tel drie dagen terug vanaf 12 september … 12, 11, 10.. en we zitten weer op 10 september. Dit is verder niet ontkend. FEMA bevond zich dus met een grote mate van waarschijnlijkheid op 10 september al in New York. Deze kwestie is overigens niet cruciaal voor het aantonen van voorkennis van 9/11, zoals Stichting Skepsis doet voorkomen. De hoeveelheid materiaal waarmee voorkennis kan worden aangetoond is overstelpend.
911Research/PrisonPlanet - FEMA in NYC prior to 9-11 for Project TRIPOD terror drill, scheduled for 9-12
HistoryCommons - Sept. 10, 2001: FEMA Representatives Arrive in New York, Ready for Training Exercise
WNYC News: 9/11 Commission Hearings
Al met al zijn de argumenten van de complotdenkers in dit geval de spreekwoordelijke strohalmen waar personen met een intense behoefte aan geloof zich aan plegen vast te klampen.

De arrogantie druipt hier vanaf. Maar wie zou zich hier werkelijk met spreekwoordelijke strohalmen ergens aan vast houden? De kritische en geïnformeerde lezer mag het raden.
Punt is alleen dat mensen die minder geïnformeerd zijn en snel iets willen weten, zich graag richten naar organisaties die claimen zich wetenschappelijk te hebben voorbereid. Om die reden wordt Stichting Skepsis regelmatig van stal gehaald zodra omstreden kwesties onderwerp worden in een publiek debat. Radio en televisie lenen zich helaas slecht om ingewikkelde kwesties goed te duiden, daar is snelheid en afwisseling geboden om kijkers en luisteraars in grote getale vast te kunnen houden.
Dat het populistische Skepsis prima in dat profiel past is een kenmerkend symptoom in het huidige informatietijdperk, waarmee Stichting Skepsis als organisatie weinig recht doet aan wat het leidende motief zou moeten zijn van wetenschap. Namelijk WAARHEIDSVINDING.
 


Unthinking  respect  for  authority  is  the  greatest  enemy  of  truth  -  Albert  Einstein
 
 
It  is  the  first  responsibility  of  every  citizen  to  Question  Authority  -  Benjamin  FranklinMEER OPINIE OP WAARHEID911

 Complottheorie — volgens Wikipedia
 9/11 en het journalistieke ongemak van waarheidsvinding

 De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
 9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
 De Magie van het Complot — Comlotdenkers als jodenhaters
 De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
 Complottheorieën (uit 9/11 in Perspectief)
 Complotdenken of de feiten uitdiepen?
 Speculeren over de toedracht van 9/11 ...
     [en het opzichtig falen van de nieuwsmedia]Terug naar begin
TOP

Overzichtmeer bij deze site
uitgebreide index
911 Links
911 ACTUALITEIT & VIDEO

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE BewijsvoeringStel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen.
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen.